Về BSR

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10 - 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10 - 2022

Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn (BSR) Thông báo tuyển dụng nhân sự với số lượng và yêu cầu các vị trí như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ KHÍ