Về BSR

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng 01 Thư ký Văn phòng

Thông báo tuyển dụng 01 Thư ký Văn phòng

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu tuyển dụng 01 Thư ký Văn phòng đáp ứng được các yêu cầu năng lực như sau: