Về BSR

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu tuyển dụng ứng viên đáp ứng được các yêu cầu năng lực như sau:
Thông báo tuyển dụng kỹ sư công nghệ lọc hóa dầu, cơ khí, kỹ thuật hóa học/dầu khí/Polyme

Thông báo tuyển dụng kỹ sư công nghệ lọc hóa dầu, cơ khí, kỹ thuật hóa học/dầu khí/Polyme

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu tuyển dụng ứng viên đáp ứng được các yêu cầu năng lực như sau:
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu thuê chuyên gia kinh doanh dầu thô

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu thuê chuyên gia kinh doanh dầu thô

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu thuê Chuyên gia Kinh doanh Dầu thô đáp ứng được các yêu cầu năng lực như sau:
Thông báo tuyển dụng 01 Thư ký Văn phòng

Thông báo tuyển dụng 01 Thư ký Văn phòng

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn có nhu cầu tuyển dụng 01 Thư ký Văn phòng đáp ứng được các yêu cầu năng lực như sau: