Mời thầu

Thông báo mời thầu
27

3/2018

Tên gói thầu: Mua động cơ thay thế cho động cơ PM-5108B theo Đơn hàng số 043/18-1032/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua động cơ thay thế cho động cơ PM-5108B theo Đơn hàng số 043/18-1032/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 02/04/2018 đến ngày 13/04/2018

27

3/2018

Tên gói thầu: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Mô tả: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Phát hành: 31/03/2018 đến ngày 31/03/2018

27

3/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển Jetty định kỳ 05 năm lần thứ II (năm 2018) theo quy định nhà nước theo Đơn hàng số 290/ĐH-QLCB

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng cảng biển Jetty định kỳ 05 năm lần thứ II (năm 2018) theo quy định nhà nước theo Đơn hàng số 290/ĐH-QLCB

Phát hành: 31/03/2018 đến ngày 23/04/2018

26

3/2018

Tên gói thầu: Mua ắc quy để thay thế cho các hệ thống nguồn một chiều và máy phát khẩn cấp theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-E ngày 16/01/2018.

Mô tả: Mua ắc quy để thay thế cho các hệ thống nguồn một chiều và máy phát khẩn cấp theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-E ngày 16/01/2018.

Phát hành: 30/03/2018 đến ngày 19/04/2018

26

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho cụm X-1507 và A-1591 theo Đơn hàng số 102/17-4105/ĐH-BDSC-E ngày 05/03/2018

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho cụm X-1507 và A-1591 theo Đơn hàng số 102/17-4105/ĐH-BDSC-E ngày 05/03/2018

Phát hành: 30/03/2018 đến ngày 10/04/2018

26

3/2018

Tên gói thầu: Mua ắc quy để thay thế cho các hệ thống nguồn một chiều và máy phát khẩn cấp theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-E ngày 16/01/2018.

Mô tả: Mua ắc quy để thay thế cho các hệ thống nguồn một chiều và máy phát khẩn cấp theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-E ngày 16/01/2018.

Phát hành: 30/03/2018 đến ngày 19/04/2018

22

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 04/ĐH-QLCB ngày 03/01/2018.

Mô tả: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 04/ĐH-QLCB ngày 03/01/2018.

Phát hành: 28/03/2018 đến ngày 18/04/2018

22

3/2018

Tên gói thầu: Sửa chữa các xe chữa cháy A-1001, A-1002 và A-1004 nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng số 062/18-1237/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Sửa chữa các xe chữa cháy A-1001, A-1002 và A-1004 nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng số 062/18-1237/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 28/03/2018 đến ngày 11/04/2018

26

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho P-2411A, P-2402A/B, P-2404A/B, P-107B, P-111, P-0119A và 019AT-5301-P-01 trong Nhà máy theo Đơn hàng số 60/17-3859/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho P-2411A, P-2402A/B, P-2404A/B, P-107B, P-111, P-0119A và 019AT-5301-P-01 trong Nhà máy theo Đơn hàng số 60/17-3859/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 28/03/2018 đến ngày 06/04/2018

19

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng lắp đặt ống mềm nổi phao SPM theo Đơn hàng số 23/ĐH-QLCB ngày 23/01/2018.

Mô tả: Mua vật tư, phụ tùng lắp đặt ống mềm nổi phao SPM theo Đơn hàng số 23/ĐH-QLCB ngày 23/01/2018.

Phát hành: 23/03/2018 đến ngày 13/04/2018

20

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao để thay thế cho thiết bị phân tích NIR-054-AT-001/6 theo Đơn hàng số 583/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao để thay thế cho thiết bị phân tích NIR-054-AT-001/6 theo Đơn hàng số 583/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 22/03/2018 đến ngày 02/04/2018

15

3/2018

Tên gói thầu: Mua dụng cụ vận hành phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 14/ĐH-VHSX-01-2018;

Mô tả: Mua dụng cụ vận hành phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 14/ĐH-VHSX-01-2018;

Phát hành: 21/03/2018 đến ngày 30/03/2018