Mời thầu

Thông báo mời thầu
26

3/2018

Tên gói thầu: Mua ắc quy để thay thế cho các hệ thống nguồn một chiều và máy phát khẩn cấp theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-E ngày 16/01/2018.

Mô tả: Mua ắc quy để thay thế cho các hệ thống nguồn một chiều và máy phát khẩn cấp theo Đơn hàng số 022/ĐH-BDSC-E ngày 16/01/2018.

Phát hành: 30/03/2018 đến ngày 19/04/2018

22

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 04/ĐH-QLCB ngày 03/01/2018.

Mô tả: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 04/ĐH-QLCB ngày 03/01/2018.

Phát hành: 28/03/2018 đến ngày 18/04/2018

22

3/2018

Tên gói thầu: Sửa chữa các xe chữa cháy A-1001, A-1002 và A-1004 nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng số 062/18-1237/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Sửa chữa các xe chữa cháy A-1001, A-1002 và A-1004 nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng số 062/18-1237/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 28/03/2018 đến ngày 11/04/2018

26

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho P-2411A, P-2402A/B, P-2404A/B, P-107B, P-111, P-0119A và 019AT-5301-P-01 trong Nhà máy theo Đơn hàng số 60/17-3859/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho P-2411A, P-2402A/B, P-2404A/B, P-107B, P-111, P-0119A và 019AT-5301-P-01 trong Nhà máy theo Đơn hàng số 60/17-3859/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 28/03/2018 đến ngày 06/04/2018

19

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng lắp đặt ống mềm nổi phao SPM theo Đơn hàng số 23/ĐH-QLCB ngày 23/01/2018.

Mô tả: Mua vật tư, phụ tùng lắp đặt ống mềm nổi phao SPM theo Đơn hàng số 23/ĐH-QLCB ngày 23/01/2018.

Phát hành: 23/03/2018 đến ngày 13/04/2018

20

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao để thay thế cho thiết bị phân tích NIR-054-AT-001/6 theo Đơn hàng số 583/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao để thay thế cho thiết bị phân tích NIR-054-AT-001/6 theo Đơn hàng số 583/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 22/03/2018 đến ngày 02/04/2018

15

3/2018

Tên gói thầu: Mua dụng cụ vận hành phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 14/ĐH-VHSX-01-2018;

Mô tả: Mua dụng cụ vận hành phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 14/ĐH-VHSX-01-2018;

Phát hành: 21/03/2018 đến ngày 30/03/2018

19

3/2018

Tên gói thầu: Ký Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống Tube và đầu nối (Tubing/Fitting) theo Đơn hàng số 500/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống Tube và đầu nối (Tubing/Fitting) theo Đơn hàng số 500/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 21/03/2018 đến ngày 02/04/2018

20

3/2018

Tên gói thầu: Design, supply, installation, commissioning and servicing of wireless online thickness measurement instruments and systems at Dzung Quat Refinery as per Requisition No. 259/ĐH-KTTB.

Mô tả: Design, supply, installation, commissioning and servicing of wireless online thickness measurement instruments and systems at Dzung Quat Refinery as per Requisition No. 259/ĐH-KTTB.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 07/05/2018

12

3/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng trọn gói cung cấp dây đai (belt) cho nhiều chủng loại thiết bị khác nhau trong Nhà máy cuối năm 2017 và năm 2018 theo Đơn hàng số 437/17-3117/ĐH-BDSC-R và Tờ trình điều chỉnh số 089/TTr-BDSC

Mô tả: Ký hợp đồng trọn gói cung cấp dây đai (belt) cho nhiều chủng loại thiết bị khác nhau trong Nhà máy cuối năm 2017 và năm 2018 theo Đơn hàng số 437/17-3117/ĐH-BDSC-R và Tờ trình điều chỉnh số 089/TTr-BDSC-R ngày 24/01/2018.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 02/04/2018

13

3/2018

Tên gói thầu: Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm năm 2018 theo PR 17-3790 theo Đơn hàng số 03/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm năm 2018 theo PR 17-3790 theo Đơn hàng số 03/ĐH-QLCL.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 27/03/2018

13

3/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2018 trong toàn Nhà máy theo các báo cáo (IR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 591/ĐH-BDSC-W ngày 27/12/2017

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2018 trong toàn Nhà máy theo các báo cáo (IR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 591/ĐH-BDSC-W ngày 27/12/2017

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 02/04/2018