Mời thầu

Thông báo mời thầu
29

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 19/07/2021 đến ngày 13/08/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 19/07/2021 đến ngày 29/07/2021

13

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 19/07/2021 đến ngày 30/08/2021

31

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 19/07/2021 đến ngày 15/09/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 18/07/2021 đến ngày 29/07/2021

29

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 18/07/2021 đến ngày 06/08/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 17/07/2021 đến ngày 30/07/2021

14

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại khu vực phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho các van điều khiển tại khu vực phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 125/21-1331/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 16/07/2021 đến ngày 30/07/2021

12

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho máng cáp trụ đỡ bị rỉ sét khu vực U34 và P3 theo Đơn hàng số 234/21-1948/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho máng cáp trụ đỡ bị rỉ sét khu vực U34 và P3 theo Đơn hàng số 234/21-1948/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 15/07/2021 đến ngày 26/07/2021

27

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp văn phòng điện tử (eoffice) giai đoạn 2 để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành theo lộ trình số hóa doanh nghiệp tại BSR theo Đơn hàng số 020/2

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp văn phòng điện tử (eoffice) giai đoạn 2 để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành theo lộ trình số hóa doanh nghiệp tại BSR theo Đơn hàng số 020/21-1367/ĐH-CNTT-I.

Phát hành: 14/07/2021 đến ngày 05/08/2021

9

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 14/07/2021 đến ngày 23/07/2021

9

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp văn phòng điện tử (eoffice) giai đoạn 2 để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành theo lộ trình số hóa doanh nghiệp tại BSR theo Đơn hàng số 020/21-1367/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp văn phòng điện tử (eoffice) giai đoạn 2 để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành theo lộ trình số hóa doanh nghiệp tại BSR theo Đơn hàng số 020/21-1367/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 14/07/2021 đến ngày 27/07/2021