Mời thầu

Thông báo mời thầu
4

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng đường ống để thay thế cho đường CO theo báo cáo 021-PP-PMI-001 tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 489/21-2937/ĐH-BDSC-S ngày 01/12/2021

Mô tả: Mua phụ tùng đường ống để thay thế cho đường CO theo báo cáo 021-PP-PMI-001 tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 489/21-2937/ĐH-BDSC-S ngày 01/12/2021

Phát hành: 07/04/2022 đến ngày 21/04/2022

4

4/2022

Tên gói thầu: Mua vòng làm kín cổ trục (packing) để thực hiện bảo dưỡng thiết bị quay theo Đơn hàng số 027/21-2127/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vòng làm kín cổ trục (packing) để thực hiện bảo dưỡng thiết bị quay theo Đơn hàng số 027/21-2127/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 07/04/2022 đến ngày 18/04/2022

4

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để bảo dưỡng sửa chữa cho xe PCCC, xe cứu thương, xe nâng, và xe bán tải theo đơn hàng số 025/21-3311/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua phụ tùng để bảo dưỡng sửa chữa cho xe PCCC, xe cứu thương, xe nâng, và xe bán tải theo đơn hàng số 025/21-3311/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 07/04/2022 đến ngày 21/04/2022

4

4/2022

Tên gói thầu: Mua lõi lọc (filter) để thay thế cho máy nén C-1201A/B, C-1501, A-3501A/B/C và máy nén A-3603-C-01 theo đơn hàng số 189/22-1166/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua lõi lọc (filter) để thay thế cho máy nén C-1201A/B, C-1501, A-3501A/B/C và máy nén A-3603-C-01 theo đơn hàng số 189/22-1166/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 07/04/2022 đến ngày 21/04/2022

22

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu:Mua lõi lọc (filter) để thay thế cho máy nén C-1201A/B, C-1501, A-3501A/B/C và máy nén A-3603-C-01 theo đơn hàng số 189/22-1166/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Gia hạn gói thầu:Mua lõi lọc (filter) để thay thế cho máy nén C-1201A/B, C-1501, A-3501A/B/C và máy nén A-3603-C-01 theo đơn hàng số 189/22-1166/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 07/04/2022 đến ngày 26/04/2022

18

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư để lắp đặt đường ống 6 inch kết nối thu gom nước nhiễm dầu bề mặt A-5207 về hệ thống xử lý nước nhiễm dầu theo Đơn hàng số 619/21-3369/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư để lắp đặt đường ống 6 inch kết nối thu gom nước nhiễm dầu bề mặt A-5207 về hệ thống xử lý nước nhiễm dầu theo Đơn hàng số 619/21-3369/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 05/04/2022 đến ngày 22/04/2022

31

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế cáp điện ngầm bị hỏng cho các thiết bị (PM-5850, A-4002A-PM-03, A-4002D-PM-01, A-4006-MM-01, A-4002C-PM-02, PM-5112B, 5-PDB-4-1, X-1507) theo Đơn hàng số 562/21-3251/ĐH-BDSC-

Mô tả: Mua phụ tùng để thay thế cáp điện ngầm bị hỏng cho các thiết bị (PM-5850, A-4002A-PM-03, A-4002D-PM-01, A-4006-MM-01, A-4002C-PM-02, PM-5112B, 5-PDB-4-1, X-1507) theo Đơn hàng số 562/21-3251/ĐH-BDSC-

Phát hành: 05/04/2022 đến ngày 15/04/2022

31

3/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để lắp đặt đường ống 6 inch kết nối thu gom nước nhiễm dầu bề mặt A-5207 về hệ thống xử lý nước nhiễm dầu theo Đơn hàng số 619/21-3369/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để lắp đặt đường ống 6 inch kết nối thu gom nước nhiễm dầu bề mặt A-5207 về hệ thống xử lý nước nhiễm dầu theo Đơn hàng số 619/21-3369/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 05/04/2022 đến ngày 15/04/2022

31

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để dự phòng cho hệ thống cân sản phẩm hạt nhựa ở dây chuyền máy đóng gói Phân xưởng PP theo Đơn hàng số 445/21-2876/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua phụ tùng để dự phòng cho hệ thống cân sản phẩm hạt nhựa ở dây chuyền máy đóng gói Phân xưởng PP theo Đơn hàng số 445/21-2876/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 05/04/2022 đến ngày 15/04/2022

31

3/2022

Tên gói thầu: Mua dụng cụ thực hiện công việc sửa chữa đường ống, thiết bị cơ khí tĩnh theo Đơn hàng số 492/21-2952/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua dụng cụ thực hiện công việc sửa chữa đường ống, thiết bị cơ khí tĩnh theo Đơn hàng số 492/21-2952/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 04/04/2022 đến ngày 14/04/2022

31

3/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa đường ống/ thiết bị tĩnh theo Đơn hàng số 416/21-2667/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa đường ống/ thiết bị tĩnh theo Đơn hàng số 416/21-2667/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 04/04/2022 đến ngày 14/04/2022

31

3/2022

Tên gói thầu: Mua dụng cụ thực hiện công việc sửa chữa đường ống, thiết bị cơ khí tĩnh theo Đơn hàng số 492/21-2952/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua dụng cụ thực hiện công việc sửa chữa đường ống, thiết bị cơ khí tĩnh theo Đơn hàng số 492/21-2952/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 04/04/2022 đến ngày 14/04/2022