Mời thầu

Thông báo mời thầu
12

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ để thay thế cáp điện ngầm bị hỏng cho các thiết bị (PM-5850, A-4002A-PM-03, A-4002D-PM-01, A-4006-MM-01, A-4002C-PM-02, PM-5112B, 5-PDB-4-1, X-1507) theo Đơn hàng số 561/21-3250/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Thuê dịch vụ để thay thế cáp điện ngầm bị hỏng cho các thiết bị (PM-5850, A-4002A-PM-03, A-4002D-PM-01, A-4006-MM-01, A-4002C-PM-02, PM-5112B, 5-PDB-4-1, X-1507) theo Đơn hàng số 561/21-3250/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 15/04/2022 đến ngày 25/04/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện chống ăn mòn bên trong bể mái nổi chứa sản phẩm TK-5203A/B và bể chứa dầu thô TK-6001F theo Đơn hàng số 260/21-1623/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện chống ăn mòn bên trong bể mái nổi chứa sản phẩm TK-5203A/B và bể chứa dầu thô TK-6001F theo Đơn hàng số 260/21-1623/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 15/04/2022 đến ngày 04/05/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo của hệ thống quan trắc môi trường tại phân xưởng 34 theo Đơn hàng số 26/22-1029/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo của hệ thống quan trắc môi trường tại phân xưởng 34 theo Đơn hàng số 26/22-1029/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 15/04/2022 đến ngày 25/04/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ xây dựng bờ rào rọ đá quanh chân cọc TD4, Jetty theo Đơn hàng số 620/21-3436/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ xây dựng bờ rào rọ đá quanh chân cọc TD4, Jetty theo Đơn hàng số 620/21-3436/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 14/04/2022 đến ngày 27/04/2022

27

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ xây dựng bờ rào rọ đá quanh chân cọc TD4, Jetty theo Đơn hàng số 620/21-3436/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ xây dựng bờ rào rọ đá quanh chân cọc TD4, Jetty theo Đơn hàng số 620/21-3436/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 14/04/2022 đến ngày 09/05/2022

5

4/2022

Tên gói thầu: In ấn bì thư BSR năm 2022 theo Đơn hàng số 35/22-1247/ĐH-VP-A

Mô tả: In ấn bì thư BSR năm 2022 theo Đơn hàng số 35/22-1247/ĐH-VP-A

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 18/04/2022

5

4/2022

Tên gói thầu: Trang bị ghế ngồi, công cụ dụng cụ phục vụ công việc Ban VHSX, ban NCPT, ban ĐĐSX, ban TCKT và VP HĐQT theo Đơn hàng số 14/22-1105/ĐH-VP-A

Mô tả: Trang bị ghế ngồi, công cụ dụng cụ phục vụ công việc Ban VHSX, ban NCPT, ban ĐĐSX, ban TCKT và VP HĐQT theo Đơn hàng số 14/22-1105/ĐH-VP-A

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 15/04/2022

5

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng bảo dưỡng cho các bơm slurry P-1519C, P-1504A, P-1506A và P-1508B phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 533/21-2974/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng bảo dưỡng cho các bơm slurry P-1519C, P-1504A, P-1506A và P-1508B phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 533/21-2974/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 20/04/2022

5

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng cho một lần tiểu tu thiết bị C-2402A Model 2HD/1-Make up compressor theo Đơn hàng số 011/21-3227/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng cho một lần tiểu tu thiết bị C-2402A Model 2HD/1-Make up compressor theo Đơn hàng số 011/21-3227/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 19/04/2022

5

4/2022

Tên gói thầu: Mua nhựa trao đổi ion để sử dụng tại phân xưởng U-32 theo Đơn hàng số 66-22-1137/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua nhựa trao đổi ion để sử dụng tại phân xưởng U-32 theo Đơn hàng số 66-22-1137/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 18/04/2022

15

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) theo Đơn hàng số 11/22-1061/ĐH-VPHĐQT

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) theo Đơn hàng số 11/22-1061/ĐH-VPHĐQT

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 22/04/2022

4

4/2022

Tên gói thầu: Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) theo Đơn hàng số 11/22-1061/ĐH-VPHĐQT

Mô tả: Tư vấn hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) theo Đơn hàng số 11/22-1061/ĐH-VPHĐQT

Phát hành: 08/04/2022 đến ngày 15/04/2022