Mời thầu

Thông báo mời thầu
17

8/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế sửa chữa khắc phục cho các hệ thống thông tin liên lạc theo Đơn hàng và dự toán số 046/19-3842/ĐCĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Mua vật tư thay thế sửa chữa khắc phục cho các hệ thống thông tin liên lạc theo Đơn hàng và dự toán số 046/19-3842/ĐCĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 17/08/2020 đến ngày 21/08/2020

12

8/2020

Tên gói thầu: Mua Hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Đơn hàng số 393/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua Hệ thống máy xét nghiệm Real-time PCR hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Đơn hàng số 393/ĐH-ATMT

Phát hành: 15/08/2020 đến ngày 20/08/2020

12

8/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va và móc neo tại Cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng số 90/19-4153/ĐCĐH-QLCB-T.

Mô tả: Mua vật tư, dụng cụ bảo dưỡng đệm va và móc neo tại Cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng số 90/19-4153/ĐCĐH-QLCB-T.

Phát hành: 15/08/2020 đến ngày 31/08/2020

12

8/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp gasket cho thiết bị trao đổi nhiệt trong TA4 cho các tình huống đột xuất theo Đơn hàng số 298/20-1917/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp gasket cho thiết bị trao đổi nhiệt trong TA4 cho các tình huống đột xuất theo Đơn hàng số 298/20-1917/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 15/08/2020 đến ngày 24/08/2020

12

8/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư pulley thay thế và dự phòng cho quạt làm mát các phân xưởng của Nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 072/19-3474/ĐH-BDSC-R ngày 27/2/2020

Mô tả: Mua vật tư pulley thay thế và dự phòng cho quạt làm mát các phân xưởng của Nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 072/19-3474/ĐH-BDSC-R ngày 27/2/2020

Phát hành: 13/08/2020 đến ngày 27/08/2020

10

8/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống OIL MIST trong 03 năm theo Đơn hàng số 214/19-1465/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư thay thế cho hệ thống OIL MIST trong 03 năm theo Đơn hàng số 214/19-1465/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 13/08/2020 đến ngày 28/08/2020

12

8/2020

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo phụ tùng cơ khí thực hiện BDSC Nhà máy năm 2020-2022 theo Đơn hàng và dự toán số 691/19-1396/ĐH-BDSC-W ngày 13/12/2019

Mô tả: Cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo phụ tùng cơ khí thực hiện BDSC Nhà máy năm 2020-2022 theo Đơn hàng và dự toán số 691/19-1396/ĐH-BDSC-W ngày 13/12/2019

Phát hành: 12/08/2020 đến ngày 07/09/2020

7

9/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thâu: Cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo phụ tùng cơ khí thực hiện BDSC Nhà máy năm 2020-2022 theo Đơn hàng và dự toán số 691/19-1396/ĐH-BDSC-W ngày 13/12/2019.

Mô tả: Gia hạn gói thâu: Cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo phụ tùng cơ khí thực hiện BDSC Nhà máy năm 2020-2022 theo Đơn hàng và dự toán số 691/19-1396/ĐH-BDSC-W ngày 13/12/2019.

Phát hành: 12/08/2020 đến ngày 14/09/2020

7

8/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao cho hệ thống HVAC trong 03 năm 2020-2023 theo Đơn hàng và dự toán số 140/20-1310/ĐH-BDSC-E ngày 3/4/2020

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư tiêu hao cho hệ thống HVAC trong 03 năm 2020-2023 theo Đơn hàng và dự toán số 140/20-1310/ĐH-BDSC-E ngày 3/4/2020

Phát hành: 10/08/2020 đến ngày 24/08/2020

7

8/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư bảo dưỡng cho các thiết bị điều khiển tại phân xưởng 100 theo Đơn hàng 193/20-1593/ĐH-BDSC-I ngày 05/5/2020.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư bảo dưỡng cho các thiết bị điều khiển tại phân xưởng 100 theo Đơn hàng 193/20-1593/ĐH-BDSC-I ngày 05/5/2020.

Phát hành: 10/08/2020 đến ngày 25/08/2020

7

8/2020

Tên gói thầu: Khảo sát vùng nước cảng SPM và Jetty định kỳ 2020 theo Đơn hàng số 89/20-1191/ĐH-QLCB-T

Mô tả: Khảo sát vùng nước cảng SPM và Jetty định kỳ 2020 theo Đơn hàng số 89/20-1191/ĐH-QLCB-T

Phát hành: 07/08/2020 đến ngày 18/08/2020

18

8/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Khảo sát vùng nước cảng SPM và Jetty định kỳ 2020 theo Đơn hàng số 89/20-1191/ĐH-QLCB-T.

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Khảo sát vùng nước cảng SPM và Jetty định kỳ 2020 theo Đơn hàng số 89/20-1191/ĐH-QLCB-T.

Phát hành: 07/08/2020 đến ngày 24/08/2020