Mời thầu

Thông báo mời thầu
15

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020

Mô tả: Thuê dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo PO số 584-2020/Contract/BSR-CONIFER ngày 12/8/2020

Phát hành: 15/09/2020 đến ngày 25/09/2020

7

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ dữ liệu và hạ tầng mạng (Infrastructure) theo Đơn hàng và dự toán số 025/20-1547/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 11/09/2020 đến ngày 28/09/2020

3

9/2020

Tên gói thầu: Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đ

Mô tả: Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đơn hàng và dự toán số 1051/19-4532/ĐH-KTTB-I ngày 20/12/2019

Phát hành: 07/09/2020 đến ngày 07/10/2020

4

9/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị, phụ kiện và vật tư sử dụng cho ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng và Dự toán số 077/19-3576/ĐH - ATMT – F

Mô tả: Mua thiết bị, phụ kiện và vật tư sử dụng cho ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng và Dự toán số 077/19-3576/ĐH - ATMT – F

Phát hành: 07/09/2020 đến ngày 22/09/2020

9

9/2020

Tên gói thầu: Gia han gói thầu Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 472/3529/ĐHĐC-VP.

Mô tả: Gia han gói thầu Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 472/3529/ĐHĐC-VP.

Phát hành: 03/09/2020 đến ngày 18/09/2020

28

8/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 472/3529/ĐHĐC-VP

Mô tả: Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 472/3529/ĐHĐC-VP

Phát hành: 03/09/2020 đến ngày 09/09/2020

30

8/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm về việc cung cấp ổ đỡ (bearing) và phớt chặn dầu (lip seal) hãng SKF theo Đơn hàng và Dự toán số 035/19-2044/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm về việc cung cấp ổ đỡ (bearing) và phớt chặn dầu (lip seal) hãng SKF theo Đơn hàng và Dự toán số 035/19-2044/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 03/09/2020 đến ngày 18/09/2020

31

8/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị nạp dầu và máy đo pH cầm tay theo Đơn hàng và dự toán số 264/ĐH-VHSX ngày 26/3/2020.

Mô tả: Mua thiết bị nạp dầu và máy đo pH cầm tay theo Đơn hàng và dự toán số 264/ĐH-VHSX ngày 26/3/2020.

Phát hành: 01/09/2020 đến ngày 15/09/2020

28

8/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện việc cải hoán MOC-15-20-364 thay đổi vật liệu thân van 015-FV-431/433/435 để khắc phục vấn đề mài mòn thân van theo Đơn hàng số 355/20-2147/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện việc cải hoán MOC-15-20-364 thay đổi vật liệu thân van 015-FV-431/433/435 để khắc phục vấn đề mài mòn thân van theo Đơn hàng số 355/20-2147/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 01/09/2020 đến ngày 11/09/2020

27

8/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M.

Mô tả: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M.

Phát hành: 31/08/2020 đến ngày 29/09/2020

4

9/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 28/08/2020 đến ngày 14/09/2020

27

8/2020

Tên gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 27/08/2020 đến ngày 03/09/2020