Mời thầu

Thông báo mời thầu
14

12/2020

Tên gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sữa chữa màn hình hiển thị thông tin LED outdoor tại cổng A2 theo Đơn hàng số 060/20-3171/ĐH-ERP-CNTT-I.

Mô tả: Triển khai dịch vụ bảo trì sữa chữa màn hình hiển thị thông tin LED outdoor tại cổng A2 theo Đơn hàng số 060/20-3171/ĐH-ERP-CNTT-I.

Phát hành: 14/12/2020 đến ngày 25/12/2020

23

12/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 10/12/2020 đến ngày 29/12/2020

10

12/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường năm 2021 theo Đơn hàng số 480/20-3114/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 10/12/2020 đến ngày 21/12/2020

9

12/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020

Mô tả: Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020

Phát hành: 09/12/2020 đến ngày 15/12/2020

4

12/2020

Tên gói thầu: Thuê Dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm năm 2021-2023 theo Hợp đồng đơn giá cố định 3 năm

Mô tả: Thuê Dịch vụ giám định chất lượng, khối lượng sản phẩm năm 2021-2023 theo Hợp đồng đơn giá cố định 3 năm

Phát hành: 09/12/2020 đến ngày 18/12/2020

15

12/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020;

Mô tả: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ triển khai hệ thống khai báo dữ liệu Cảng hàng khí, hóa lỏng theo Đơn hàng 066/20-3230/ĐH-ERP-CNTT-E ngày 02/10/2020;

Phát hành: 09/12/2020 đến ngày 22/12/2020

25

12/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L.

Mô tả: Gia hạn gói thầu Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L.

Phát hành: 07/12/2020 đến ngày 31/12/2020

4

12/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo Đơn hàng số 174/20-2115/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo Đơn hàng số 174/20-2115/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 07/12/2020 đến ngày 16/12/2020

4

12/2020

Tên gói thầu: Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp của BSR theo Đơn hàng số 144/20-1317/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 07/12/2020 đến ngày 22/12/2020

2

12/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành phần cứng, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống máy chủ ảo hóa và thiết bị hệ thống mạng lõi theo Đơn hàng số 062-20-3027-ĐH-ERP-CNTT

Mô tả: Cung cấp dịch vụ bảo hành phần cứng, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống máy chủ ảo hóa (Blade server) và thiết bị hệ thống mạng lõi (core network) theo Đơn hàng số 062-20-3027-ĐH-ERP-CNTT

Phát hành: 03/12/2020 đến ngày 14/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E

Mô tả: Cung cấp dịch vụ quấn dây động cơ điện A-5821-AEM-01A thuộc phân xưởng xử lý nước thải ETP/U58 theo Đơn hàng 359-20-2454-DH-BDSC-E

Phát hành: 03/12/2020 đến ngày 16/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn

Mô tả: Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn

Phát hành: 03/12/2020 đến ngày 17/12/2020