Mời thầu

Thông báo mời thầu
27

6/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư nâng cấp và dự phòng cho hệ thống máy chủ (Server) Công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 057/22-1612/ĐH-CNTT-I.

Mô tả: Mua vật tư nâng cấp và dự phòng cho hệ thống máy chủ (Server) Công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 057/22-1612/ĐH-CNTT-I.

Phát hành: 30/06/2022 đến ngày 11/07/2022

27

6/2022

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư Foam bladder cho hệ thống foam skid trong Nhà máy theo Đơn hàng số 098/22-1542/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Cung cấp vật tư Foam bladder cho hệ thống foam skid trong Nhà máy theo Đơn hàng số 098/22-1542/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 30/06/2022 đến ngày 11/07/2022

27

6/2022

Tên gói thầu: Mua sắm xích neo và đèn hàng hải để thay mới cho phao cảnh báo U34 theo Đơn hàng số 121/22-1412/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua sắm xích neo và đèn hàng hải để thay mới cho phao cảnh báo U34 theo Đơn hàng số 121/22-1412/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 30/06/2022 đến ngày 11/07/2022

28

6/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế cho bơm P-4031/32 theo MOC 40-20-145 theo Đơn hàng số 092/22-1260/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng để thay thế cho bơm P-4031/32 theo MOC 40-20-145 theo Đơn hàng số 092/22-1260/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 30/06/2022 đến ngày 11/07/2022

25

5/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng (IGV) để thay thế cho chủng loại quạt cấp gió lò hơi có model NV-IAD18 trong phạm vi toàn nhà máy theo đơn hàng số 056/22-1197/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng (IGV) để thay thế cho chủng loại quạt cấp gió lò hơi có model NV-IAD18 trong phạm vi toàn nhà máy theo đơn hàng số 056/22-1197/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 30/06/2022 đến ngày 09/06/2022

23

6/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư và dịch vụ lắp đặt camera tại kho sản phẩm, cảng xuất sản phẩm và kho vật tư theo đơn hàng số 037/22-1468/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Mua vật tư và dịch vụ lắp đặt camera tại kho sản phẩm, cảng xuất sản phẩm và kho vật tư theo đơn hàng số 037/22-1468/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 28/06/2022 đến ngày 08/07/2022

24

6/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng cho cụm lò hơi A-4001A/B/C/D ở U40 theo Đơn hàng số 112/22-1503/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để bảo dưỡng cho cụm lò hơi A-4001A/B/C/D ở U40 theo Đơn hàng số 112/22-1503/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 28/06/2022 đến ngày 08/07/2022

23

6/2022

Tên gói thầu: Mua Diethanolamine (DEA) để sử dụng tại phân xưởng U-19 và Mua Ethyl Mercaptan để sử dụng tại phân xưởng U-25 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 294-22-1638/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua Diethanolamine (DEA) để sử dụng tại phân xưởng U-19 và Mua Ethyl Mercaptan để sử dụng tại phân xưởng U-25 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 294-22-1638/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 27/06/2022 đến ngày 04/07/2022

23

6/2022

Tên gói thầu: Mua hóa chất ức chế ăn mòn để sử dụng tại phân xưởng U-15 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 298-22-1639/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua hóa chất ức chế ăn mòn để sử dụng tại phân xưởng U-15 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 298-22-1639/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 27/06/2022 đến ngày 07/07/2022

23

6/2022

Tên gói thầu: Mua Liquid Nitrogen sử dụng tại phân xưởng U-36/PP theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 368-22-1768/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua Liquid Nitrogen sử dụng tại phân xưởng U-36/PP theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 368-22-1768/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 27/06/2022 đến ngày 04/07/2022

21

6/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 153/22-1429/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 153/22-1429/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 25/06/2022 đến ngày 05/07/2022

22

6/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo” theo Đơn hàng số 94/22-1616/ĐH-QTNL-L ngày 14/04/2022

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo “Kỹ thuật lắp dựng giàn giáo” theo Đơn hàng số 94/22-1616/ĐH-QTNL-L ngày 14/04/2022

Phát hành: 25/06/2022 đến ngày 11/07/2022