Mời thầu

Thông báo mời thầu
14

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư sơn để Ban BDSC tự thực hiện sơn chống ăn mòn T-2103, D-604 theo Đơn hàng số 606/21-3383/ĐH-BDSC-W ngày 30/12/2021

Mô tả: Mua vật tư sơn để Ban BDSC tự thực hiện sơn chống ăn mòn T-2103, D-604 theo Đơn hàng số 606/21-3383/ĐH-BDSC-W ngày 30/12/2021

Phát hành: 17/01/2022 đến ngày 24/01/2022

10

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán “Nâng cấp hệ thống dòng pha loãng hóa chất ức chế ăn mòn đường đỉnh tháp chưng cất T-1501 RFCC để duy trì lưu lượng một cách ổn định và tin c

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán “Nâng cấp hệ thống dòng pha loãng hóa chất ức chế ăn mòn đường đỉnh tháp chưng cất T-1501 RFCC để duy trì lưu lượng một cách ổn định và tin cậy” - MOC-15-21-384 theo Đơn hàng 307/21-1753/ĐH-BDSC-S ngày 20/7/2021

Phát hành: 13/01/2022 đến ngày 24/01/2022

10

1/2022

Tên gói thầu: Sửa chữa tường rào tuyến đường 1km vào Khu hành chính cổng A2; sửa chữa đoạn tường rào, cổng sắt tuyến đường 1km vào Nhà máy cổng A1; sửa chữa, cải tạo nền và lối vào bãi đậu xe trước

Mô tả: Sửa chữa tường rào tuyến đường 1km vào Khu hành chính cổng A2; sửa chữa đoạn tường rào, cổng sắt tuyến đường 1km vào Nhà máy cổng A1; sửa chữa, cải tạo nền và lối vào bãi đậu xe trước cổng nhà máy Poly propylene và sửa chữa kè taluy Nhà máy, đoạn hướng tây thuộc

Phát hành: 13/01/2022 đến ngày 20/01/2022

6

1/2022

Tên gói thầu: Cung cấp các loại vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa của Phòng Hệ thống điện theo Đơn hàng số 067/21-1119/ĐH-BDSC-E ngày 23/3/2021

Mô tả: Cung cấp các loại vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa của Phòng Hệ thống điện theo Đơn hàng số 067/21-1119/ĐH-BDSC-E ngày 23/3/2021

Phát hành: 10/01/2022 đến ngày 20/01/2022

6

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng van an toàn của hãng TYCO-PENTAIR phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa van an toàn trong nhà máy theo Đơn hàng số 281/21-1646/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng van an toàn của hãng TYCO-PENTAIR phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa van an toàn trong nhà máy theo Đơn hàng số 281/21-1646/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 10/01/2022 đến ngày 20/01/2022

5

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021

Mô tả: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021

Phát hành: 10/01/2022 đến ngày 20/01/2022

5

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế cho máy công cụ tại Xưởng cơ khí, phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng số 122/21-1563/ĐH-BDSC-W ngày 08/8/2021

Mô tả: Mua vật tư, phụ tùng thay thế cho máy công cụ tại Xưởng cơ khí, phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng số 122/21-1563/ĐH-BDSC-W ngày 08/8/2021

Phát hành: 10/01/2022 đến ngày 20/01/2022

5

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa cho hệ thống máy đóng gói tự động PK-950A/B theo Đơn hàng số 164/21-1740/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư để sửa chữa cho hệ thống máy đóng gói tự động PK-950A/B theo Đơn hàng số 164/21-1740/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 10/01/2022 đến ngày 17/01/2022

21

1/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021

Mô tả: Gia hạn gói thầu Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021

Phát hành: 10/01/2022 đến ngày 27/01/2022

21

1/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế cho máy công cụ tại Xưởng cơ khí, phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng số 122/21-1563/ĐH-BDSC-W ngày 08/8/2021

Mô tả: Huỷ gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế cho máy công cụ tại Xưởng cơ khí, phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng số 122/21-1563/ĐH-BDSC-W ngày 08/8/2021;

Phát hành: 10/01/2022 đến ngày 27/01/2022

5

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế theo các WO tại khu vực tái sinh xúc tác CCR CRCS theo Đơn hàng số 112/21-1651/ĐH-BDSC-I ngày 14/4/2021

Mô tả: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế theo các WO tại khu vực tái sinh xúc tác CCR CRCS theo Đơn hàng số 112/21-1651/ĐH-BDSC-I ngày 14/4/2021

Phát hành: 08/01/2022 đến ngày 18/01/2022

1

1/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị đơn chiếc của hệ thống máy đùn EX-801 theo Đơn hàng số 265/21-1754/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị đơn chiếc của hệ thống máy đùn EX-801 theo Đơn hàng số 265/21-1754/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 07/01/2022 đến ngày 14/01/2022