Mời thầu

Thông báo mời thầu
13

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thiết bị lọc dầu bôi trơn cho tuốc bin lò hơi A-4004 và hộp số máy đùn extruder EX-801 theo Đơn hàng số 113/21-1110/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 17/09/2021 đến ngày 02/10/2021

13

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho bơm định lượng A-3102-P-04B, kiểu: RB180S (L) 7P5/R.C5.Z.VV1 theo Đơn hàng số 277/21-2024/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho bơm định lượng A-3102-P-04B, kiểu: RB180S (L) 7P5/R.C5.Z.VV1 theo Đơn hàng số 277/21-2024/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 17/09/2021 đến ngày 01/10/2021

14

9/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ gia công chế tạo sản phẩm Homo Inflated PP (IPP) F5100 theo Đơn hàng số 437/ĐHĐC-NCPT-O

Mô tả: Thuê dịch vụ gia công chế tạo sản phẩm Homo Inflated PP (IPP) F5100 theo Đơn hàng số 437/ĐHĐC-NCPT-O

Phát hành: 17/09/2021 đến ngày 04/10/2021

10

9/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 13/09/2021 đến ngày 27/09/2021

10

9/2021

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tháo, lắp bảo ôn để thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và sơn cho các tháp T-1502, T-1503, T-2103 theo Đơn hàng số 348/21-2476/ĐH-BDSC-

Mô tả: Cung cấp dịch vụ tháo, lắp bảo ôn để thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và sơn cho các tháp T-1502, T-1503, T-2103 theo Đơn hàng số 348/21-2476/ĐH-BDSC-

Phát hành: 13/09/2021 đến ngày 20/09/2021

8

9/2021

Tên gói thầu: Mua phôi carbon để gia công bushing cho các bơm đứng U58 theo Đơn hàng số 270/21-1910/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phôi carbon để gia công bushing cho các bơm đứng U58 theo Đơn hàng số 270/21-1910/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 12/09/2021 đến ngày 27/09/2021

8

9/2021

Tên gói thầu: Mua thiết bị điện tử văn phòng và bản quyền phần mềm để thay thế, sửa chữa, nâng cấp cho người sử dụng theo Đơn hàng số 043/21-1470/ ĐH-CNTT-I

Mô tả: Mua thiết bị điện tử văn phòng và bản quyền phần mềm để thay thế, sửa chữa, nâng cấp cho người sử dụng theo Đơn hàng số 043/21-1470/ ĐH-CNTT-I

Phát hành: 12/09/2021 đến ngày 27/09/2021

10

9/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp nguồn lực thực hiện sơn chống ăn mòn theo Đơn hàng số 344/21-2434/ĐH-BDSC-W ngày 26/8/2021

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp nguồn lực thực hiện sơn chống ăn mòn theo Đơn hàng số 344/21-2434/ĐH-BDSC-W ngày 26/8/2021

Phát hành: 10/09/2021 đến ngày 17/09/2021

1

9/2021

Tên gói thầu: Mua Liquid Nitrogen theo đơn hàng số 332-21-1933/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua Liquid Nitrogen theo đơn hàng số 332-21-1933/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 08/09/2021 đến ngày 17/09/2021

30

8/2021

Tên gói thầu: Cải tạo nâng cấp chiều cao lan can an toàn nhà chung cư CT1, CT2, CT3, CT4 tại Vạn Tường và Building A theo Đơn hàng số 230/21-2153/ĐH-VP-A

Mô tả: Cải tạo nâng cấp chiều cao lan can an toàn nhà chung cư CT1, CT2, CT3, CT4 tại Vạn Tường và Building A theo Đơn hàng số 230/21-2153/ĐH-VP-A

Phát hành: 04/09/2021 đến ngày 15/09/2021

15

9/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Cải tạo nâng cấp chiều cao lan can an toàn nhà chung cư CT1, CT2, CT3, CT4 tại Vạn Tường và Building A theo Đơn hàng số 230/21-2153/ĐH-VP-A

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Cải tạo nâng cấp chiều cao lan can an toàn nhà chung cư CT1, CT2, CT3, CT4 tại Vạn Tường và Building A theo Đơn hàng số 230/21-2153/ĐH-VP-A

Phát hành: 04/09/2021 đến ngày 27/09/2021

30

8/2021

Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống mạng WiFi tại các nhà vận hành 1A, A2, A3, U51 theo đơn hàng số 079/21-2025/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Nâng cấp hệ thống mạng WiFi tại các nhà vận hành 1A, A2, A3, U51 theo đơn hàng số 079/21-2025/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 02/09/2021 đến ngày 16/09/2021