Mời thầu

Thông báo mời thầu
18

6/2018

Tên gói thầu: Mua sắm giày BHLĐ cho người lao động năm 2018 theo Đơn hàng số 152/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Mô tả: Mua sắm giày BHLĐ cho người lao động năm 2018 theo Đơn hàng số 152/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Phát hành: 22/06/2018 đến ngày 16/07/2018

20

6/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho hệ thống đo đếm thượng mại tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 172/18-1249/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho hệ thống đo đếm thượng mại tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng số 172/18-1249/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 21/06/2018 đến ngày 02/07/2018

14

6/2018

Tên gói thầu: Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT

Mô tả: Tư vấn và tổ chức xây dựng thành phần quản lý rủi ro HEMP theo Đơn hàng số 750/ĐH-ATMT

Phát hành: 20/06/2018 đến ngày 26/07/2018

12

6/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị chữa cháy di động phục vụ công tác chữa cháy và ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2018 theo Đơn hàng số 138/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua thiết bị chữa cháy di động phục vụ công tác chữa cháy và ứng phó sự cố khẩn cấp năm 2018 theo Đơn hàng số 138/ĐH-ATMT

Phát hành: 18/06/2018 đến ngày 02/07/2018

12

6/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Sơn biển báo, cảnh báo hành lang bảo vệ công trình trên biển tại các bến xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 153/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ Sơn biển báo, cảnh báo hành lang bảo vệ công trình trên biển tại các bến xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 153/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Phát hành: 15/06/2018 đến ngày 27/06/2018

12

6/2018

Tên gói thầu: Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

Mô tả: Mua bộ đèn led để thay thế tại các khu vực an toàn theo Đơn hàng số 038/18-1079/ĐH-BDSC-E ngày 24/01/2018.

Phát hành: 15/06/2018 đến ngày 27/06/2018

1

6/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.

Mô tả: Mua vật tư thay thế, lắp đặt bổ sung thiết bị kiểm soát nhân sự vào ra tăng cường an ninh, an toàn cho các khu vực công nghệ theo đơn hàng 065/NCPT.

Phát hành: 07/06/2018 đến ngày 26/06/2018

6

6/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2018 theo Đơn hàng số 151/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Mô tả: Tên gói thầu: Trang bị quần áo đi mưa cho CBCNV năm 2018 theo Đơn hàng số 151/ĐH-ATMT ngày 27/3/2018.

Phát hành: 07/06/2018 đến ngày 02/07/2018

19

5/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P

Mô tả: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P

Phát hành: 28/05/2018 đến ngày 13/07/2018

23

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác thử nghiệm theo PR 18-1478 thuộc Đơn hàng số 014/ĐH-QLCL.

Phát hành: 25/05/2018 đến ngày 08/06/2018

28

5/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị để kiểm tra/thử nghiệm áp suất cài đặt on-line cho van an toàn và thiết bị kiểm tra để kiểm soát chất lượng cho công tác gia công chế tạo thiết bị theo Đơn hàng số 121/18-1329/ĐH-BD

Mô tả: Mua thiết bị để kiểm tra/thử nghiệm áp suất cài đặt on-line cho van an toàn và thiết bị kiểm tra để kiểm soát chất lượng cho công tác gia công chế tạo thiết bị theo Đơn hàng số 121/18-1329/ĐH-BDSC-W ngày 12/03/2018.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 12/06/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Mô tả: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 12/06/2018