Mời thầu

Thông báo mời thầu
30

11/2018

Tên gói thầu: Gia han gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn đào tạo nhằm chuẩn hóa kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân sự Bộ phận Kế hoạch Tin cậy thuộc Ban BDSC theo Đơn hàng số 192/ĐH-QTNL;

Mô tả: Thuê dịch vụ tư vấn đào tạo nhằm chuẩn hóa kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân sự Bộ phận Kế hoạch Tin cậy thuộc Ban BDSC theo Đơn hàng số 192/ĐH-QTNL;

Phát hành: 19/11/2018 đến ngày 05/12/2018

30

11/2018

Tên gói thầu: Gia han gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo và đánh giá cấp chứng chỉ Aviation Auditor theo Đơn hàng số 214/ĐH-QTNL;

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo và đánh giá cấp chứng chỉ Aviation Auditor theo Đơn hàng số 214/ĐH-QTNL;

Phát hành: 19/11/2018 đến ngày 05/12/2018

7

12/2018

Tên gói thầu: Gia han gói thầu: gói thầu: Trang bị bổ sung, cập nhật phiên bản phần mềm ứng dụng theo Đơn hàng số 150/ĐH-NCPT.

Mô tả: Gia han gói thầu: gói thầu: Trang bị bổ sung, cập nhật phiên bản phần mềm ứng dụng theo Đơn hàng số 150/ĐH-NCPT.

Phát hành: 19/11/2018 đến ngày 20/12/2018

27

11/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp các vật tư cho hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong nhà máy theo Đơn hàng 311/18-1889/ĐH-BDSC-S ngày 02/7/2018.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp các vật tư cho hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong nhà máy theo Đơn hàng 311/18-1889/ĐH-BDSC-S ngày 02/7/2018.

Phát hành: 16/11/2018 đến ngày 30/11/2018

15

11/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ sửa chữa hệ thống và thiết bị điện tử theo Đơn hàng số 169/ĐH-NCPT ngày 05/6/2018.

Mô tả: Tên gói thầu: Mua vật tư, dụng cụ sửa chữa hệ thống và thiết bị điện tử theo Đơn hàng số 169/ĐH-NCPT ngày 05/6/2018.

Phát hành: 16/11/2018 đến ngày 30/11/2018

15

11/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện cho thiết bị thử nghiệm hàm lượng cacbon, hydro, nitơ (CHN) theo Đơn hàng 33/ĐH-QLCL.

Mô tả: Tên gói thầu: Sửa chữa và thay thế linh kiện cho thiết bị thử nghiệm hàm lượng cacbon, hydro, nitơ (CHN) theo Đơn hàng 33/ĐH-QLCL.

Phát hành: 16/11/2018 đến ngày 26/11/2018

30

10/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các thiết bị đã hết vòng đời/ sẽ dừng sản xuất thuộc các hệ thống điều khiển tích hợp chính (ICS) trong Nhà máy theo Đơn hàng số 046/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các thiết bị đã hết vòng đời/ sẽ dừng sản xuất thuộc các hệ thống điều khiển tích hợp chính (ICS) trong Nhà máy theo Đơn hàng số 046/ĐH-NCPT

Phát hành: 02/11/2018 đến ngày 12/12/2018

2

11/2018

Tên gói thầu: Mua phụ gia AE-STB cho phân xưởng PP theo đơn hàng 317/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua phụ gia AE-STB cho phân xưởng PP theo đơn hàng 317/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 01/11/2018 đến ngày 11/12/2018

2

11/2018

Tên gói thầu: Mua phụ gia AK-STB cho phân xưởng PP theo đơn hàng 318/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua phụ gia AK-STB cho phân xưởng PP theo đơn hàng 318/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 01/11/2018 đến ngày 11/12/2018

17

10/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-15-18-138 theo Đơn hàng số 401/18-3057/ĐH-BDSC-S ngày 29/08/2018.

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-15-18-138 theo Đơn hàng số 401/18-3057/ĐH-BDSC-S ngày 29/08/2018.

Phát hành: 23/10/2018 đến ngày 30/10/2018

17

10/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2019 trong toàn Nhà máy theo các yêu cầu (WR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 350/18-2636/ĐH-BDSC-W ngày 31/07/2018

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2019 trong toàn Nhà máy theo các yêu cầu (WR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 350/18-2636/ĐH-BDSC-W ngày 31/07/2018

Phát hành: 23/10/2018 đến ngày 07/11/2018

19

10/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra tính chính xác của các thiết bị đo lưu lượng dầu slurry của phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 024/ĐH-BDSC-I ngày 17/01/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm tra tính chính xác của các thiết bị đo lưu lượng dầu slurry của phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 024/ĐH-BDSC-I ngày 17/01/2018.

Phát hành: 22/10/2018 đến ngày 02/11/2018