Mời thầu

Thông báo mời thầu
26

3/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo và đánh giá cấp chứng chỉ ASME Plant Inspector Level 2 theo Đơn hàng số 270/ĐH-QTNL ;

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo và đánh giá cấp chứng chỉ ASME Plant Inspector Level 2 theo Đơn hàng số 270/ĐH-QTNL ;

Phát hành: 20/02/2019 đến ngày 13/03/2019

14

2/2019

Tên gói thầu: Mua Ổ bi chính (MRB) và bộ seal làm kín cho Khớp nối trung tâm (CPU) của phao SPM theo Đơn hàng số 270/ĐH-QLCB.

Mô tả: Mua Ổ bi chính (MRB) và bộ seal làm kín cho Khớp nối trung tâm (CPU) của phao SPM theo Đơn hàng số 270/ĐH-QLCB.

Phát hành: 18/02/2019 đến ngày 29/03/2019

18

2/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trọn gói để thực hiện chế tạo và lắp đặt bổ sung đường ống và vòng phun hơi tại thiết bị R-2401 theo Đơn hàng 491/18-3347/ĐH-BDSC-S;

Mô tả: Thuê dịch vụ trọn gói để thực hiện chế tạo và lắp đặt bổ sung đường ống và vòng phun hơi tại thiết bị R-2401 theo Đơn hàng 491/18-3347/ĐH-BDSC-S;

Phát hành: 18/02/2019 đến ngày 04/03/2019

13

2/2019

Tên gói thầu: Mua Ổ bi chính (MRB) và bộ seal làm kín cho Khớp nối trung tâm (CPU) của phao SPM theo Đơn hàng số 270/ĐH-QLCB.

Mô tả: Mua Ổ bi chính (MRB) và bộ seal làm kín cho Khớp nối trung tâm (CPU) của phao SPM theo Đơn hàng số 270/ĐH-QLCB.

Phát hành: 18/02/2019 đến ngày 29/03/2019

12

2/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài để phân tích mẫu theo Đơn hàng số 50/18-3500/ĐH-QLCL ngày 07/11/2018

Mô tả: Thuê dịch vụ bên ngoài để phân tích mẫu theo Đơn hàng số 50/18-3500/ĐH-QLCL ngày 07/11/2018

Phát hành: 16/02/2019 đến ngày 11/03/2019

12

3/2019

Tên gói thầu: Gia hạn thời gian gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài để phân tích mẫu theo Đơn hàng số 50/18-3500/ĐH-QLCL ngày 07/11/2018.

Mô tả: Gia hạn thời gian gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài để phân tích mẫu theo Đơn hàng số 50/18-3500/ĐH-QLCL ngày 07/11/2018.

Phát hành: 16/02/2019 đến ngày 25/03/2019

20

3/2019

Tên gói thầu: Gia hạn thời gian gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài để phân tích mẫu theo Đơn hàng số 50/18-3500/ĐH-QLCL ngày 07/11/2018.

Mô tả: Gia hạn thời gian gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài để phân tích mẫu theo Đơn hàng số 50/18-3500/ĐH-QLCL ngày 07/11/2018.

Phát hành: 16/02/2019 đến ngày 15/04/2019

15

2/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư triển khai gia cố quản lý lỗ hổng bảo mật và kiểm soát tài khoản đặc quyền đảm bảo an ninh an toàn thông tin theo Đơn hàng 298/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư triển khai gia cố quản lý lỗ hổng bảo mật và kiểm soát tài khoản đặc quyền đảm bảo an ninh an toàn thông tin theo Đơn hàng 298/ĐH-NCPT

Phát hành: 11/02/2019 đến ngày 07/03/2019

29

1/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy năm 2019 theo Đơn hàng số 734/ĐH-KTTB ngày 13/08/2018 và Tờ trình số 930/TTr-KTTB ngày 26/10/2018;

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy năm 2019 theo Đơn hàng số 734/ĐH-KTTB ngày 13/08/2018 và Tờ trình số 930/TTr-KTTB ngày 26/10/2018;

Phát hành: 31/01/2019 đến ngày 06/03/2019

18

1/2019

Tên gói thầu: Mua thiết bị đo dầu trong nước theo PR-18-3655 theo Đơn hàng số 48/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua thiết bị đo dầu trong nước theo PR-18-3655 theo Đơn hàng số 48/ĐH-QLCL.

Phát hành: 24/01/2019 đến ngày 18/02/2019

18

1/2019

Tên gói thầu: Mua máy in, decal và mực in để phục vụ công việc thiết kế, in nhãn, kiểm tra an toàn TBDC tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 500/ĐH-ATMT.

Mô tả: Mua máy in, decal và mực in để phục vụ công việc thiết kế, in nhãn, kiểm tra an toàn TBDC tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 500/ĐH-ATMT.

Phát hành: 24/01/2019 đến ngày 18/02/2019

21

1/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho hệ thống đường ống trong nhà máy theo Đơn hàng số 429/ĐH-BDSC-S – Phần II

Mô tả: Mua vật tư để dự phòng cho hệ thống đường ống trong nhà máy theo Đơn hàng số 429/ĐH-BDSC-S – Phần II

Phát hành: 24/01/2019 đến ngày 13/02/2019