Mời thầu

Thông báo mời thầu
26

11/2019

Tên gói thầu: Hủy thầu - Thuê dịch vụ lắp đặt và thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục cho ống khói phân xưởng U40 và U11 theo Đơn hàng 008/ĐH-BDSC-ATMT ngày 10/01/2018;

Mô tả: Hủy thầu - Thuê dịch vụ lắp đặt và thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục cho ống khói phân xưởng U40 và U11 theo Đơn hàng 008/ĐH-BDSC-ATMT ngày 10/01/2018;

Phát hành: 25/04/2019 đến ngày 27/06/2019

22

4/2019

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư túi chứa bọt (Foam Bladder) được sử dụng trong các hệ thống Foam Skid tại khu vực Offsite 1 & 2 theo Đơn hàng số 506/18-3522/ĐH-BDSC-S;

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư túi chứa bọt (Foam Bladder) được sử dụng trong các hệ thống Foam Skid tại khu vực Offsite 1 & 2 theo Đơn hàng số 506/18-3522/ĐH-BDSC-S;

Phát hành: 22/04/2019 đến ngày 14/05/2019

11

4/2019

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển CO Boiler, STG, X-1507, A-3501A/B/C, A-3402 theo Đơn hàng 507/18-2453/ĐH-BDSC-I;

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển CO Boiler, STG, X-1507, A-3501A/B/C, A-3402 theo Đơn hàng 507/18-2453/ĐH-BDSC-I;

Phát hành: 15/04/2019 đến ngày 07/05/2019

11

4/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2019 theo Đơn hàng số 541/ĐH-ATMT

Mô tả: Thuê dịch vụ khảo sát và quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2019 theo Đơn hàng số 541/ĐH-ATMT

Phát hành: 12/04/2019 đến ngày 24/04/2019

24

4/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2019 theo Đơn hàng số 541/ĐH-ATMT.

Mô tả: Thuê dịch vụ khảo sát và quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2019 theo Đơn hàng số 541/ĐH-ATMT.

Phát hành: 12/04/2019 đến ngày 08/05/2019

29

3/2019

Tên gói thầu: Mua trạm cung cấp khí thở, máy nhận dạng chất độc, chất nổ, chất nguy hại theo Đơn hàng số 388a/ĐH-ATMT ngày 07/8/2018.

Mô tả: Mua trạm cung cấp khí thở, máy nhận dạng chất độc, chất nổ, chất nguy hại theo Đơn hàng số 388a/ĐH-ATMT ngày 07/8/2018.

Phát hành: 03/04/2019 đến ngày 23/04/2019

29

3/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-52-18-146 theo Đơn hàng số 540/18-3512/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-52-18-146 theo Đơn hàng số 540/18-3512/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 02/04/2019 đến ngày 25/04/2019

3

4/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng và thay thế cho hệ thống đo đếm thương mại tại khu vực ngoại vi 2 theo Đơn hàng số 551/18-3587/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư dự phòng và thay thế cho hệ thống đo đếm thương mại tại khu vực ngoại vi 2 theo Đơn hàng số 551/18-3587/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 02/04/2019 đến ngày 25/04/2019

26

3/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện sơn chống ăn mòn bên trong thành bể mái nổi TK-6001B, TK-5201B/C, TK-5108B theo Đơn hàng số 398/18-3045/ĐH-BDSC-W ngày 28/08/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện sơn chống ăn mòn bên trong thành bể mái nổi TK-6001B, TK-5201B/C, TK-5108B theo Đơn hàng số 398/18-3045/ĐH-BDSC-W ngày 28/08/2018.

Phát hành: 01/04/2019 đến ngày 22/04/2019

25

3/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các máy biến áp cụm tách muối A-1101 theo Đơn hàng số 495/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho các máy biến áp cụm tách muối A-1101 theo Đơn hàng số 495/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 27/03/2019 đến ngày 10/04/2019

20

3/2019

Tên gói thầu: Gia hạn thời gian gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo Đơn hàng 579/ĐH-ĐĐSX và 580/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Gia hạn thời gian gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo Đơn hàng 579/ĐH-ĐĐSX và 580/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 08/03/2019 đến ngày 25/03/2019

6

3/2019

Tên gói thầu: Mua nhựa trao đổi ion cho phân xưởng U-32 (PR 18-3833) theo đơn hàng 557/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua nhựa trao đổi ion cho phân xưởng U-32 (PR 18-3833) theo đơn hàng 557/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 08/03/2019 đến ngày 19/03/2019