Mời thầu

Thông báo mời thầu
28

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá ăn mòn điện hóa cho đường ống ngầm theo Đơn hàng số 247/21-1584/ĐH-KTTB-C

Mô tả: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá ăn mòn điện hóa cho đường ống ngầm theo Đơn hàng số 247/21-1584/ĐH-KTTB-C

Phát hành: 02/08/2021 đến ngày 12/08/2021

27

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư và dịch vụ sửa chữa các hạng mục thông tin liên lạc ngoài trời bị ăn mòn, gỉ sét theo Đơn hàng số 061/20-3197/ĐH-ERP-CNTT

Mô tả: Mua vật tư và dịch vụ sửa chữa các hạng mục thông tin liên lạc ngoài trời bị ăn mòn, gỉ sét theo Đơn hàng số 061/20-3197/ĐH-ERP-CNTT

Phát hành: 29/07/2021 đến ngày 12/08/2021

22

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Mô tả: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Phát hành: 26/07/2021 đến ngày 09/08/2021

17

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Phát hành: 26/07/2021 đến ngày 27/08/2021

10

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

Phát hành: 26/07/2021 đến ngày 17/08/2021

21

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho thiết bị đo lưu lượng 012-FG-045 và 015-FT-492 theo MOC-12-19-138 và MOC-15-21-384 theo Đơn hàng số 161/21-1757/DH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho thiết bị đo lưu lượng 012-FG-045 và 015-FT-492 theo MOC-12-19-138 và MOC-15-21-384 theo Đơn hàng số 161/21-1757/DH-BDSC-I

Phát hành: 25/07/2021 đến ngày 02/08/2021

19

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo Đơn hàng số 52/21-1113/ĐH-NCPT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ thử nghiệm sơn nano tại phòng thí nghiệm theo Đơn hàng số 52/21-1113/ĐH-NCPT-E

Phát hành: 22/07/2021 đến ngày 05/08/2021

16

7/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá để thực hiện huy động phụ tùng thay thế cho các loại van an toàn của Nhà sản xuất Dresser trong 03 năm theo Đơn hàng số 044/20-3380-DH-BDSC

Phát hành: 21/07/2021 đến ngày 04/08/2021

20

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 20/07/2021 đến ngày 01/08/2021

26

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 20/07/2021 đến ngày 02/08/2021

5

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Gia hạn Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 20/07/2021 đến ngày 09/08/2021

29

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm các loại van an toàn, van tay” cho nhân sự Ban BDSC theo Đơn hàng số 187/ 21-1672/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 19/07/2021 đến ngày 13/08/2021