Mời thầu

Thông báo mời thầu
4

8/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư đường ống để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên/ đột xuất theo Đơn hàng số 066/20-2071/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư đường ống để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên/ đột xuất theo Đơn hàng số 066/20-2071/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 10/08/2021 đến ngày 20/08/2021

5

8/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 2 năm (2022 – 2023) cung cấp màng phủ kiện sản phẩm PP theo Đơn hàng số 339/20-2337/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 2 năm (2022 – 2023) cung cấp màng phủ kiện sản phẩm PP theo Đơn hàng số 339/20-2337/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 10/08/2021 đến ngày 09/09/2021

5

8/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho soot blower của lò hơi B và các lò hơi khác theo đơn hàng số 172/21-1603/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho soot blower của lò hơi B và các lò hơi khác theo đơn hàng số 172/21-1603/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 09/08/2021 đến ngày 23/08/2021

4

8/2021

Tên gói thầu: Mua bơm màng phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 396/21-1641/ĐH-VHSX

Mô tả: Mua bơm màng phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 396/21-1641/ĐH-VHSX

Phát hành: 09/08/2021 đến ngày 26/08/2021

2

8/2021

Tên gói thầu: Mua bộ sạc và vật tư thay thế cho xe nâng điện PP theo đơn hàng số 152/21-1250/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua bộ sạc và vật tư thay thế cho xe nâng điện PP theo đơn hàng số 152/21-1250/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 05/08/2021 đến ngày 19/08/2021

2

8/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị vận chuyển sản phẩm B-801, B-901, B-902, B-2501 theo đơn hàng số 217/21-1755/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị vận chuyển sản phẩm B-801, B-901, B-902, B-2501 theo đơn hàng số 217/21-1755/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 05/08/2021 đến ngày 19/08/2021

2

8/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 04/08/2021 đến ngày 11/08/2021

30

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho blower A-3201-B-01A tại phân xưởng U32 theo đơn hàng số 261/21-1942/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho blower A-3201-B-01A tại phân xưởng U32 theo đơn hàng số 261/21-1942/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 03/08/2021 đến ngày 17/08/2021

29

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị phân tích online Analyzer theo Đơn hàng số 069/20-3203/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị phân tích online Analyzer theo Đơn hàng số 069/20-3203/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 03/08/2021 đến ngày 12/08/2021

12

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị phân tích online Analyzer theo Đơn hàng số 069/20-3203/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị phân tích online Analyzer theo Đơn hàng số 069/20-3203/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 03/08/2021 đến ngày 24/08/2021

12

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá ăn mòn điện hóa cho đường ống ngầm theo Đơn hàng số 247/21-1584/ĐH-KTTB-C

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá ăn mòn điện hóa cho đường ống ngầm theo Đơn hàng số 247/21-1584/ĐH-KTTB-C

Phát hành: 02/08/2021 đến ngày 26/08/2021

20

8/2021

Tên gói thầu: Huỷ gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá ăn mòn điện hóa cho đường ống ngầm theo Đơn hàng số 247/21-1584/ĐH-KTTB-C

Mô tả: Huỷ gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát và đánh giá ăn mòn điện hóa cho đường ống ngầm theo Đơn hàng số 247/21-1584/ĐH-KTTB-C

Phát hành: 02/08/2021 đến ngày 26/08/2021