Mời thầu

Thông báo mời thầu
22

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư bu lông cho công việc blinding, hệ thống đường ống, van, vệ sinh lưới lọc tại khu vực 2 trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng và Dự toán số 595/19-4098/ĐH-BDSC-TA4-P1M

Mô tả: Mua vật tư bu lông cho công việc blinding, hệ thống đường ống, van, vệ sinh lưới lọc tại khu vực 2 trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng và Dự toán số 595/19-4098/ĐH-BDSC-TA4-P1M

Phát hành: 22/01/2020 đến ngày 06/02/2020

21

1/2020

Tên gói thầu: Mua ăng – ten máy dò chất nổ cầm tay theo Đơn hàng và Dự toán số 600/19-3370/ĐH-ATMT-S.

Mô tả: Mua ăng – ten máy dò chất nổ cầm tay theo Đơn hàng và Dự toán số 600/19-3370/ĐH-ATMT-S.

Phát hành: 22/01/2020 đến ngày 07/02/2020

21

1/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm mua sắm, chế tạo, lắp đặt và tháo dỡ ống tạm trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 cho gói 1, 2 và 3.

Mô tả: Cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm mua sắm, chế tạo, lắp đặt và tháo dỡ ống tạm trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 cho gói 1, 2 và 3.

Phát hành: 22/01/2020 đến ngày 13/02/2020

7

2/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho các van dừng khẩn cấp của STG theo Đơn hàng số 622/19-3682/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho các van dừng khẩn cấp của STG theo Đơn hàng số 622/19-3682/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 22/01/2020 đến ngày 17/02/2020

21

1/2020

Tên gói thầu: Ký HĐĐG 3 năm cung cấp dịch vụ kiểm tra, chẩn đoán định kỳ hư hỏng cho tất cả cầu trục trong Nhà máy theo đơn hàng và Dự toán số 593/19-3354-ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký HĐĐG 3 năm cung cấp dịch vụ kiểm tra, chẩn đoán định kỳ hư hỏng cho tất cả cầu trục trong Nhà máy theo đơn hàng và Dự toán số 593/19-3354-ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 21/01/2020 đến ngày 12/02/2020

16

1/2020

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá thời gian 3 năm về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ của phòng thiết bị quay theo đơn hàng và dự toán số 649/19-4239/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Hợp đồng đơn giá thời gian 3 năm về dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ của phòng thiết bị quay theo đơn hàng và dự toán số 649/19-4239/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 21/01/2020 đến ngày 11/02/2020

20

1/2020

Tên gói thầu: Mua sắm phụ tùng phục vụ công tác thử nghiệm theo Đơn hàng số 37/ĐH-QLCL

Mô tả: Mua sắm phụ tùng phục vụ công tác thử nghiệm theo Đơn hàng số 37/ĐH-QLCL

Phát hành: 20/01/2020 đến ngày 07/02/2020

17

1/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp phục vụ công tác bảo dưỡng tổng thể và vận hành Nhà máy năm 2020 theo Đơn hàng và Dự toán số 661/19-4251/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Mua thiết bị chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp phục vụ công tác bảo dưỡng tổng thể và vận hành Nhà máy năm 2020 theo Đơn hàng và Dự toán số 661/19-4251/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 17/01/2020 đến ngày 07/02/2020

13

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ cho thiết bị quay theo Đơn hàng và dự toán số 109/ĐH-BDSC-R và mua vật tư thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo lường tự động hóa tại khu vực Offsite 2 theo Đ

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao phục vụ cho thiết bị quay theo Đơn hàng và dự toán số 109/ĐH-BDSC-R và mua vật tư thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo lường tự động hóa tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng và dự toán số 559/19-1711/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/01/2020 đến ngày 12/02/2020

12

2/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ cho thiết bị quay theo Đơn hàng và dự toán số 109/ĐH-BDSC-R và mua vật tư thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo lường tự động hóa tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao phục vụ cho thiết bị quay theo Đơn hàng và dự toán số 109/ĐH-BDSC-R và mua vật tư thay thế và dự phòng cho các thiết bị đo lường tự động hóa tại khu vực Offsite 2 theo Đơn hàng và dự toán số 559/19-1711/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/01/2020 đến ngày 21/02/2020

14

1/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị đo hàm lượng cacbon hữu cơ – TOC theo Đơn hàng và Dự toán số 31/19-4054/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua thiết bị đo hàm lượng cacbon hữu cơ – TOC theo Đơn hàng và Dự toán số 31/19-4054/ĐH-QLCL.

Phát hành: 14/01/2020 đến ngày 03/02/2020

8

1/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư cho hệ thống rút xúc tác X-1501 tại Phân xưởng RFCC theo đơn hàng và dự toán số 666/19-4112/ĐH-BDSC-S;

Mô tả: Mua vật tư cho hệ thống rút xúc tác X-1501 tại Phân xưởng RFCC theo đơn hàng và dự toán số 666/19-4112/ĐH-BDSC-S;

Phát hành: 13/01/2020 đến ngày 03/02/2020