Mời thầu

Thông báo mời thầu
12

8/2021

Tên gói thầu: Thuê hạ tầng dịch vụ Cloud, triển khai trung tâm phục hồi dữ liệu (Disaster Recovery-DR) theo Đơn hàng số 051/21-1604/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê hạ tầng dịch vụ Cloud, triển khai trung tâm phục hồi dữ liệu (Disaster Recovery-DR) theo Đơn hàng số 051/21-1604/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 17/08/2021 đến ngày 30/08/2021

11

8/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chống ăn mòn các cọc thép tại vị trí TD4 thuộc cầu cảng xuất sản phẩm theo Đơn hàng số 243/21-1957/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ chống ăn mòn các cọc thép tại vị trí TD4 thuộc cầu cảng xuất sản phẩm theo Đơn hàng số 243/21-1957/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 16/08/2021 đến ngày 25/08/2021

11

8/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ gia hạn bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống Error Solver năm 2021 theo Đơn hàng số 052/21-1659/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ gia hạn bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống Error Solver năm 2021 theo Đơn hàng số 052/21-1659/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 14/08/2021 đến ngày 24/08/2021

9

8/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cần đèn, phụ kiện cần đèn, trụ đèn đường, máng cáp điện bị hỏng, bị ăn mòn nặng trước mùa mưa bão 2021 tại P3, Jetty, U34, U58, U57, U31 U60 theo Đơn hàng số 178/21-1850/

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cần đèn, phụ kiện cần đèn, trụ đèn đường, máng cáp điện bị hỏng, bị ăn mòn nặng trước mùa mưa bão 2021 tại P3, Jetty, U34, U58, U57, U31 U60 theo Đơn hàng số 178/21-1850/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 13/08/2021 đến ngày 23/08/2021

9

8/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị tự động hóa khu vực phụ trợ theo Đơn hàng số 228/21-1962/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho các thiết bị tự động hóa khu vực phụ trợ theo Đơn hàng số 228/21-1962/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 13/08/2021 đến ngày 27/08/2021

9

8/2021

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 100 tấn và 25 tấn trong thời gian 03 năm theo Đơn hàng số 150/20-3510/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 100 tấn và 25 tấn trong thời gian 03 năm theo Đơn hàng số 150/20-3510/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 12/08/2021 đến ngày 24/08/2021

9

8/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) từ năm 2021 đến 2023 theo Đơn hàng số 572/20-2556/ĐH-KTTB-I ngày 19/10/2020 (Phần 2)

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) từ năm 2021 đến 2023 theo Đơn hàng số 572/20-2556/ĐH-KTTB-I ngày 19/10/2020 (Phần 2)

Phát hành: 12/08/2021 đến ngày 26/08/2021

20

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) từ năm 2021 đến 2023 theo Đơn hàng số 572/20-2556/ĐH-KTTB-I ngày 19/10/2020 (Phần 2).

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) từ năm 2021 đến 2023 theo Đơn hàng số 572/20-2556/ĐH-KTTB-I ngày 19/10/2020 (Phần 2).

Phát hành: 12/08/2021 đến ngày 31/08/2021

25

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 100 tấn và 25 tấn trong thời gian 03 năm theo Đơn hàng số 150/20-3510/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 100 tấn và 25 tấn trong thời gian 03 năm theo Đơn hàng số 150/20-3510/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 12/08/2021 đến ngày 01/09/2021

1

9/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) từ năm 2021 đến 2023 theo Đơn hàng số 572/20-2556/ĐH-KTTB-I ngày 19/10/2020 (Phần 2).

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT) từ năm 2021 đến 2023 theo Đơn hàng số 572/20-2556/ĐH-KTTB-I ngày 19/10/2020 (Phần 2).

Phát hành: 12/08/2021 đến ngày 07/09/2021

25

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 10/08/2021 đến ngày 01/09/2021

3

8/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F.

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F.

Phát hành: 10/08/2021 đến ngày 24/08/2021