Mời thầu

Thông báo mời thầu
29

8/2021

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho công tác CUPS và sơn CAM trước mùa mưa 2021 theo Đơn hàng số 365/21-2514/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho công tác CUPS và sơn CAM trước mùa mưa 2021 theo Đơn hàng số 365/21-2514/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 01/09/2021 đến ngày 11/09/2021

1

9/2021

Tên gói thầu: THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Mô tả: Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng (O&M) Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 659/20-3568/ĐH-BDSC-P

Phát hành: 01/09/2021 đến ngày 06/09/2021

26

8/2021

Tên gói thầu: Mua DEA để sử dụng tại phân xưởng U-19 theo đơn hàng số 426-21-2258/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua DEA để sử dụng tại phân xưởng U-19 theo đơn hàng số 426-21-2258/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 30/08/2021 đến ngày 13/09/2021

26

8/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 30/08/2021 đến ngày 13/09/2021

25

8/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng bơm slurry P-1504A theo Đơn hàng số 030/21-1018/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng bơm slurry P-1504A theo Đơn hàng số 030/21-1018/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 27/08/2021 đến ngày 14/09/2021

23

8/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các bơm dầu bôi trơn cho các STG phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 079/21-1349/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho các bơm dầu bôi trơn cho các STG phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 079/21-1349/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 27/08/2021 đến ngày 14/09/2021

23

8/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng bơm slurry P-1504A theo Đơn hàng số 030/21-1018/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng bơm slurry P-1504A theo Đơn hàng số 030/21-1018/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 27/08/2021 đến ngày 14/09/2021

14

9/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các bơm dầu bôi trơn cho các STG phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 079/21-1349/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các bơm dầu bôi trơn cho các STG phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 079/21-1349/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 27/08/2021 đến ngày 23/09/2021

15

9/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng bơm slurry P-1504A theo Đơn hàng số 030/21-1018/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng bơm slurry P-1504A theo Đơn hàng số 030/21-1018/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 27/08/2021 đến ngày 23/09/2021

16

8/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M

Phát hành: 19/08/2021 đến ngày 30/08/2021

30

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M

Phát hành: 19/08/2021 đến ngày 09/09/2021

30

8/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê hạ tầng dịch vụ Cloud, triển khai trung tâm phục hồi dữ liệu (Disaster Recovery-DR) theo Đơn hàng số 051/21-1604/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê hạ tầng dịch vụ Cloud, triển khai trung tâm phục hồi dữ liệu (Disaster Recovery-DR) theo Đơn hàng số 051/21-1604/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 17/08/2021 đến ngày 07/09/2021