Mời thầu

Thông báo mời thầu
1

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế theo kế hoạch PM của thiết bị sửa chữa hư hỏng đường ống tại khu vực phụ trợ theo Đơn hàng và Dự toán số 667/19-1888/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để thay thế theo kế hoạch PM của thiết bị sửa chữa hư hỏng đường ống tại khu vực phụ trợ theo Đơn hàng và Dự toán số 667/19-1888/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 01/10/2020 đến ngày 14/10/2020

16

10/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo Đơn hàng số 174/20-2115/ĐH-QTNL-L.

Mô tả: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo Đơn hàng số 174/20-2115/ĐH-QTNL-L.

Phát hành: 01/10/2020 đến ngày 28/10/2020

28

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2020 theo Đơn hàng số 296/20-2063/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ quan trắc môi trường lao động định kỳ năm 2020 theo Đơn hàng số 296/20-2063/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 28/09/2020 đến ngày 08/10/2020

24

9/2020

Tên gói thầu: Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.

Mô tả: Mua bao nilong để chứa chất thải và vệ sinh công nghiệp tại NMLD Dung Quất theo Đơn hàng số 301/20-2280/ĐH-ATMT-E.

Phát hành: 28/09/2020 đến ngày 02/10/2020

25

9/2020

Tên gói thầu: Thông báo hủy thầu gói thầu Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M

Mô tả: Thông báo hủy thầu gói thầu "Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M"

Phát hành: 25/09/2020 đến ngày 25/09/2020

25

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa bờ đê bồn bể, mái tôn tại khu vực offsite và trong Nhà máy theo Đơn hàng số 245/19-4238/ĐCĐH-BDSC-C

Phát hành: 25/09/2020 đến ngày 01/10/2020

25

9/2020

Tên gói thầu: Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ theo Đơn hàng số 556/ĐH-VHSX.

Mô tả: Mua dụng cụ vận hành chống cháy nổ theo Đơn hàng số 556/ĐH-VHSX.

Phát hành: 25/09/2020 đến ngày 09/10/2020

23

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T

Phát hành: 23/09/2020 đến ngày 30/09/2020

23

9/2020

Tên gói thầu: Mua dây neo tàu phao SPM theo Đơn hàng số 86/20-1523/ĐH-QLCB-M

Mô tả: Mua dây neo tàu phao SPM theo Đơn hàng số 86/20-1523/ĐH-QLCB-M

Phát hành: 23/09/2020 đến ngày 06/10/2020

30

9/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T

Mô tả: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ sửa chữa định kỳ trên đà lần II cho ca nô Lọc Dầu 03 và hằng năm Lọc Dầu 02 năm 2020 theo Đơn hàng số 169/20-1543/DH-QLCB-T

Phát hành: 23/09/2020 đến ngày 05/10/2020

16

9/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp lõi lọc cho thiết bị D-1555 và D-1556 theo Đơn hàng số 218/20-1633/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp lõi lọc cho thiết bị D-1555 và D-1556 theo Đơn hàng số 218/20-1633/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 21/09/2020 đến ngày 06/10/2020

17

9/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện đại tu máy phát STG A theo Đơn hàng số 300/20-2199/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 21/09/2020 đến ngày 12/10/2020