Mời thầu

Thuê dịch vụ Thiết kế hệ thống thu gom lưu chứa dầu Acid từ D-2001 ra xử lý bên ngoài nhà máy theo Đơn hàng số 320/22-1892/ĐH-NCPT-E ngày 27/05/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ Thiết kế hệ thống thu gom lưu chứa dầu Acid từ D-2001 ra xử lý bên ngoài nhà máy theo Đơn hàng số 320/22-1892/ĐH-NCPT-E ngày 27/05/2022;
  • Loại gói thầu: Dịch vụ;
  • Giá gói thầu:
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ Thiết kế hệ thống thu gom lưu chứa dầu Acid từ D-2001 ra xử lý bên ngoài nhà máy theo Đơn hàng số 320/22-1892/ĐH-NCPT-E ngày 27/05/2022;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng;
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong tháng 08/2022;
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ Thiết kế hệ thống thu gom lưu chứa dầu Acid từ D-2001 ra xử lý bên ngoài nhà máy theo Đơn hàng số 320/22-1892/ĐH-NCPT-E ngày 27/05/2022.
 3. Nguồn vốn: Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;
 5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 08 năm 2022 đến trước 09 giờ 30, ngày 30 tháng 08 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Trịnh Duy Khoản – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.825825 – máy nhánh 8378, di động: 0913201892. email khoantd@bsr.com.vn .
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,00 VNĐ;
 9. Bảo đảm dự thầu: 7.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy triệu, năm trăm nghìn đồng).
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 30 tháng 08 năm 2022;
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 30 tháng 08 năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 08 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu