Mời thầu

Cung cấp thiết bị và bản quyền phần mềm hệ thống tường lửa (Firewall) để nâng cấp và tối ưu hệ thống bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo Đơn hàng số 80/22-1833/ĐH-CNTT-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Cung cấp thiết bị và bản quyền phần mềm hệ thống tường lửa (Firewall) để nâng cấp và tối ưu hệ thống bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo Đơn hàng số 80/22-1833/ĐH-CNTT-I”.
  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị và bản quyền phần mềm hệ thống tường lửa (Firewall) để nâng cấp và tối ưu hệ thống bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo Đơn hàng số 80/22-1833/ĐH-CNTT-I
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp thiết bị và bản quyền phần mềm hệ thống tường lửa (Firewall) để nâng cấp và tối ưu hệ thống bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo Đơn hàng số 80/22-1833/ĐH-CNTT-I
 3. Nguồn vốn: Mục 19 - Phụ lục 3 của Ban CNTT - Quyết định số 4850/QĐ-BSR ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2022 và các đơn hàng dài hạn giai đoạn 2023-2026;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ    14   giờ 00   , ngày 15 tháng  8  năm 2022 đến trước 14      giờ 00    , ngày 29   tháng   8  năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 501 tòa nhà hành chính, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam  (liên hệ anh Trần Anh Sâm, điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8909, mobile 0912040655; email: samta@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng
 9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)
 10. Thời điểm đóng thầu:     14 giờ 00   , ngày 29   tháng  8 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu:         14 giờ 10     , ngày  29   tháng   8   năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu