Mời thầu

Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê Nhân lực hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 355/22-1745/ĐH-VHSX

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê Nhân lực hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 355/22-1745/ĐH-VHSX”.
  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê Nhân lực hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 355/22-1745/ĐH-VHSX
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày làm việc kể từ ngày BSR bàn giao mặt bằng;
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê Nhân lực hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 355/22-1745/ĐH-VHSX
 3. Nguồn vốn: Mục I.2.1 và Mục I.1.1, phụ lục 15 của Ban VHSX - QĐ 4850/QĐ-BSR ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2022 và các đơn hàng dài hạn giai đoạn 2023-2026;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ    14   giờ 00   , ngày 13  tháng  8  năm 2022 đến trước 14      giờ 00    , ngày 23   tháng   8  năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 501 tòa nhà hành chính, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam (liên hệ anh Trần Anh Sâm, điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8909, mobile 0912040655; email: samta@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 0 đồng
 9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng);
 10. Thời điểm đóng thầu:     14 giờ 00   , ngày 23   tháng  8 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu:         14 giờ 10     , ngày  23   tháng   8   năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 8 tháng 8 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu