Mời thầu

Mua vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, dự phòng cho các thiết bị đo lường hệ thống xử lý thải và phối trộn toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 153/22-1479/ĐH-BDSC-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, dự phòng cho các thiết bị đo lường hệ thống xử lý thải và phối trộn toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 153/22-1479/ĐH-BDSC-I.
 • Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư để bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, dự phòng cho các thiết bị đo lường hệ thống xử lý thải và phối trộn toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 153/22-1479/ĐH-BDSC-I.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu.
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 2605/QĐ-BSR ngày 24/7/2022.
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc.

II. Thông tin gói thầu:

 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa.                                            
 • Trong nước/Quốc tế: Trong nước.
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 8/2022.
 • Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

III. Nội dung thông báo mời thầu:

 • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2022.
 • Thời gian kết thúc bán HSYC: trước 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2022.
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

(Liên hệ Võ Hoàng Trúc My – email: myvht@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825-máy nhánh 8388, di động: 0905 945 501).

 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2022.
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2022.
 • Địa điểm mở thầu: Phòng mở thầu - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Giá bán 01 bộ HSYC: Phát miễn phí.
 • Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu