Mời thầu

Mua phụ tùng để dự phòng cho hệ thống cân sản phẩm hạt nhựa ở dây chuyền máy đóng gói Phân xưởng PP theo Đơn hàng số 445/21-2876/ĐH-BDSC-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua phụ tùng để dự phòng cho hệ thống cân sản phẩm hạt nhựa ở dây chuyền máy đóng gói Phân xưởng PP theo Đơn hàng số 445/21-2876/ĐH-BDSC-I.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua phụ tùng để dự phòng cho hệ thống cân sản phẩm hạt nhựa ở dây chuyền máy đóng gói Phân xưởng PP theo Đơn hàng số 445/21-2876/ĐH-BDSC-I..
 • Thời gian thực hiện hợp đồng:
 • 08 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng (Đối với mục số 4, 5, 6);
 • 24 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng (Đối với mục số 1, 2, 3).
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua phụ tùng để dự phòng cho hệ thống cân sản phẩm hạt nhựa ở dây chuyền máy đóng gói Phân xưởng PP theo Đơn hàng số 445/21-2876/ĐH-BDSC-I..
 2. Nguồn vốn: Mục A4, phụ lục 02A - Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2022 - Ban BDSC theo Quyết định 4850/QĐ-BSR ngày 31/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2022 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2022.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218, Điện thoại di động: 0822877779).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000  VNĐ (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2022.
 10. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Quảng ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2022

 Trưởng ban Thương mại dịch vụ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu).