Mời thầu

Trang bị nội thất phục vụ công việc Ban NCPT, Ban QTNL và Văn phòng theo Đơn hàng số 130/22-1774/ĐH-VP-A

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Trang bị nội thất phục vụ công việc Ban NCPT, Ban QTNL và Văn phòng theo Đơn hàng số 130/22-1774/ĐH-VP-A.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Trang bị nội thất phục vụ công việc Ban NCPT, Ban QTNL và Văn phòng theo Đơn hàng số 130/22-1774/ĐH-VP-A.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian giao hàng: 4 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2203/QĐ-BSR ngày 04/7/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 7/2022
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Trang bị nội thất phục vụ công việc Ban NCPT, Ban QTNL và Văn phòng theo Đơn hàng số 130/22-1774/ĐH-VP-A;
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2022 đến trước 9 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Tạ Trung – email: trungt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8381).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: Phát miễn phí; Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: trungt@bsr.com.vn).
 9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VND (Năm triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2022
 11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30’, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu