Mời thầu

Mua phụ tùng để thay thế cho bơm P-4031/32 theo MOC 40-20-145 theo Đơn hàng số 092/22-1260/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế cho bơm P-4031/32 theo MOC 40-20-145 theo Đơn hàng số 092/22-1260/ĐH-BDSC-R;
  • Loại gói thầu: Mua hàng hóa;
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế cho bơm P-4031/32 theo MOC 40-20-145 theo Đơn hàng số 092/22-1260/ĐH-BDSC-R;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 24 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 2121/QĐ-BSR ngày 25/06/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 06-07/2022 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt).
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua phụ tùng để thay thế cho bơm P-4031/32 theo MOC 40-20-145 theo Đơn hàng số 092/22-1260/ĐH-BDSC-R.
 3. Nguồn vốn: Mục A17, phụ lục 2C, thuộc Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2022 của Ban BDSC theo Quyết định số 4850/QĐ-BSR ngày 31/12/2021;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 11 tháng 07 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Nguyễn Lan Hương – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: số 208 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8395, di động: 0906566852. Email: Huongnl@bsr.com.vn
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 5.000.000 đồng (Bằng chữ:  Năm trăm nghìn đồng);
 9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 11 tháng 07 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 11 tháng 07 năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 06 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu