Mời thầu

Mua vật tư nâng cấp và dự phòng cho hệ thống máy chủ (Server) Công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 057/22-1612/ĐH-CNTT-I.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

I. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư nâng cấp và dự phòng cho hệ thống máy chủ (Server) Công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 057/22-1612/ĐH-CNTT-I.
 • Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư nâng cấp và dự phòng cho hệ thống máy chủ (Server) Công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 057/22-1612/ĐH-CNTT-I.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu.
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 2097/QĐ-BSR ngày 23/6/2022.
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc.

II. Thông tin gói thầu:

 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa.                                            
 • Trong nước/Quốc tế: Trong nước.
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 7/2022.
 • Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

III. Nội dung thông báo mời thầu:

 • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Thời gian kết thúc bán HSYC: trước 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2022.
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

(Liên hệ Võ Hoàng Trúc My – email: myvht@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825-máy nhánh 8388, di động: 0905 945 501).

 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2022.
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2022.
 • Địa điểm mở thầu: Phòng mở thầu - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng). Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email (trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: myvht@bsr.com.vn kèm theo giấy giới thiệu). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR (Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi), trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty… (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSYC gói thầu “Mua vật tư nâng cấp và dự phòng cho hệ thống máy chủ (Server) Công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 057/22-1612/ĐH-CNTT-I”.
 • Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu