Mời thầu

Mua hóa chất ức chế ăn mòn để sử dụng tại phân xưởng U-15 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 298-22-1639/ĐH-ĐĐSX

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua hóa chất ức chế ăn mòn để sử dụng tại phân xưởng U-15 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 298-22-1639/ĐH-ĐĐSX.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua hóa chất ức chế ăn mòn để sử dụng tại phân xưởng U-15 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 298-22-1639/ĐH-ĐĐSX.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: - Đợt 01: Giao 9.500 kg trong vòng 10-12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng. Lượng còn lại: Chia làm 03 đợt, lịch giao thông báo trước 10-12 tuần và dự kiến đợt cuối giao trước 25/12/2023. Tổng số đợt: 04 đợt giao hàng.
  • Loại Hợp đồng: Đơn giá.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2098/QĐ-BSR ngày 23/6/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 05/2022.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua hóa chất ức chế ăn mòn để sử dụng tại phân xưởng U-15 theo hợp đồng đơn giá theo đơn hàng 298-22-1639/ĐH-ĐĐSX.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC/HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 27/6/2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 07/7/2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Bà Đinh Thị Nữ Phi – email: phidtn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8384, di động: 0986 423 029).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000VNĐ.
 9. Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng) có thời hạn 90 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 07/7/2022
 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 07/7/2022.

Quảng Ngãi, ngày 23/6/2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu