Mời thầu

Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R”.
  • Loại gói thầu: Hỗn hợp
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 26 tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2022 đến trước 10 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 501 tòa nhà hành chính, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam (liên hệ anh Phan Xuân Quỳnh, điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8396, mobile 0908790439; email: quynhpx@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
 9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2022.
 10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 4 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu