Mời thầu

Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021.
  • Loại gói thầu: Dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.
  • Loại Hợp đồng: Đơn giá.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 04/2022.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021.
 3. Nguồn vốn: SXKD của Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30 phút, ngày  16  tháng 04 năm 2022 đến trước  09  giờ 00, ngày   16  tháng 05  năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Mr. Khoản – email: khoantd@bsr.com.vn , Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8378, di động: 0913201892).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 100 USD/bộ hoặc 2.000.000 VNĐ/bộ. Nhà thầu chuyển khoản tới TK: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi. Nội dung chuyển khoản: Mua HSMT gói thầu “Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021”
 9. Bảo đảm dự thầu: 5.400,00 USD hoặc 125.00.000,00 VNĐ.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 16 tháng  05 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày  16 tháng  05 năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày  13  tháng  04  năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu