Mời thầu

Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín để thay thế cho một lần đại tu cho thiết bị quạt thổi B-801A tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 021/22-1119/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín để thay thế cho một lần đại tu cho thiết bị quạt thổi B-801A tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 021/22-1119/ĐH-BDSC-R”.
  • Loại gói thầu: Phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín để thay thế cho một lần đại tu cho thiết bị quạt thổi B-801A tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 021/22-1119/ĐH-BDSC-R
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tuần kể từ ngày BSR bàn giao thiết bị.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín để thay thế cho một lần đại tu cho thiết bị quạt thổi B-801A tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 021/22-1119/ĐH-BDSC-R
 3. Nguồn vốn: Mục A38, phụ lục 2C của Ban BDSC – QĐ 4850/QĐ-BSR ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2022 và các đơn hàng dài hạn giai đoạn 2023-2026;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ    7   giờ 30   , ngày 15  tháng  4  năm 2022 đến trước 9      giờ 00    , ngày 25   tháng   4 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 501 tòa nhà hành chính, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam (liên hệ anh Trần Anh Sâm, điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8909, mobile 0912040655; email: samta@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 9. Bảo đảm dự thầu: 17.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười bảy triệu đồng chẵn);
 10. Thời điểm đóng thầu:     09 giờ 00   , ngày 25     tháng  4 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu:         09 giờ 10     , ngày  25   tháng   4   năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 4  năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu