Mời thầu

Tên gói thầu: Mua vật tư van, piping, bolt thực hiện công việc bảo dưỡng khu vực Utilities/ETP theo Đơn hàng số 016/21-3276/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư van, piping, bolt thực hiện công việc bảo dưỡng khu vực Utilities/ETP theo Đơn hàng số 016/21-3276/ĐH-BDSC-S.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư van, piping, bolt thực hiện công việc bảo dưỡng khu vực Utilities/ETP theo Đơn hàng số 016/21-3276/ĐH-BDSC-S.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian giao hàng: 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1042/QĐ-BSR ngày 12/4/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 4/2022
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Bảo dưỡng thường xuyên.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Tạ Trung – email: trungt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8381).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng). Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: trungt@bsr.com.vn, đính kèm Chứng từ nộp tiền mua HSMT). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty… (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Mua vật tư van, piping, bolt thực hiện công việc bảo dưỡng khu vực Utilities/ETP theo Đơn hàng số 016/21-3276/ĐH-BDSC-S”.
 9. Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
 10. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND (Ba mươi triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 11. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2022
 12. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30’, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 4 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu