Mời thầu

Thuê dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống UPS của các phòng máy chủ CNTT theo Đơn hàng số 078/21-2017/ĐH-CNTT-I.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống UPS của các phòng máy chủ CNTT theo Đơn hàng số 078/21-2017/ĐH-CNTT-I.
  • Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ.  
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống UPS của các phòng máy chủ CNTT theo Đơn hàng số 078/21-2017/ĐH-CNTT-I.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại hợp đồng: Trọn gói.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống UPS của các phòng máy chủ CNTT theo Đơn hàng số 078/21-2017/ĐH-CNTT-I.
 3. Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh của BSR.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 24 tháng 01 năm 2022 đến trước 9 giờ 00, ngày 11 tháng 02 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Ông Phạm Quang Khôi, điện thoại: 02553825825 – máy nhánh 8619, mobile 0986351237; email: khoipq@bsr.com.vn,  trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí.
 9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 11 tháng 02 năm 2022.
 11. hời điểm mở thầu:    09 giờ 10, ngày 11 tháng 02 năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu