Mời thầu

Mua phụ tùng dự phòng và thay thế cho thiết bị đo mức, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng các phân xưởng quan trọng Tinh luyện dầu cặn (RFCC), Chưng cất dầu thô (CDU), Reforming xúc tác (CCR), Nhà máy đi

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Mua phụ tùng dự phòng và thay thế cho thiết bị đo mức, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng các phân xưởng quan trọng Tinh luyện dầu cặn (RFCC), Chưng cất dầu thô (CDU), Reforming xúc tác (CCR), Nhà máy điện (U040) và toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 513/21-2614/ĐHBDSC-I ngày 4/11/2021”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua phụ tùng dự phòng và thay thế cho thiết bị đo mức, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng các phân xưởng quan trọng Tinh luyện dầu cặn (RFCC), Chưng cất dầu thô (CDU), Reforming xúc tác (CCR), Nhà máy điện (U040) và toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 513/21-2614/ĐHBDSC-I ngày 4/11/2021
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 146/QĐ-BSR ngày 17/01/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 01/2022 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:Mua phụ tùng dự phòng và thay thế cho thiết bị đo mức, áp suất, nhiệt độ, lưu lượng các phân xưởng quan trọng Tinh luyện dầu cặn (RFCC), Chưng cất dầu thô (CDU), Reforming xúc tác (CCR), Nhà máy điện (U040) và toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 513/21-2614/ĐHBDSC-I ngày 4/11/2021.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00  phút, ngày 20 tháng 01 năm  2022  đến trước 14 giờ 00, ngày  14 tháng 02 năm  2022
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 507 (gặp anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 0255-3825825, máy nhánh 8389, di động: 0935.974.222/0915.553.877; email: phphuong@bsr.com.vn), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn; số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 02 năm  2022
 11. Thời điểm mở thầu:   14 giờ 10, ngày  14 tháng 02 năm  2022

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 01 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu