Mời thầu

Cung cấp các loại vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa của Phòng Hệ thống điện theo Đơn hàng số 067/21-1119/ĐH-BDSC-E ngày 23/3/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Cung cấp các loại vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa của Phòng Hệ thống điện theo Đơn hàng số 067/21-1119/ĐH-BDSC-E ngày 23/3/2021”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp các loại vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa của Phòng Hệ thống điện theo Đơn hàng số 067/21-1119/ĐH-BDSC-E ngày 23/3/2021.
  • Thời gian giao hàng: Trong vòng 6 tuần kể từ ngày ký Đơn đặt hàng.
  • Loại Hợp đồng: Đơn giá;
  • Hiệu lực hợp đồng: 03 năm kể từ ngày ký Hợp đồng;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 26/QĐ-BSR ngày 5/01/2022.  
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 01/2022 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp các loại vật tư tiêu hao phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa của Phòng Hệ thống điện theo Đơn hàng số 067/21-1119/ĐH-BDSC-E ngày 23/3/2021.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00  phút, ngày  10  tháng 01 năm  2022  đến trước 14 giờ 00, ngày  20 tháng 01 năm  2022
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 507 (gặp anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 0255-3616666, máy nhánh 8389, email: phphuong@bsr.com.vn, di động: 0915.553.877/ 0935.974.222), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn; số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14   giờ  00 , ngày  20 tháng 01 năm  2022
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ  10  , ngày  20 tháng 01 năm  2022

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng  01 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu