Mời thầu

Mua vật tư để sửa chữa cho hệ thống máy đóng gói tự động PK-950A/B theo Đơn hàng số 164/21-1740/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa cho hệ thống máy đóng gói tự động PK-950A/B theo Đơn hàng số 164/21-1740/ĐH-BDSC-R.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa cho hệ thống máy đóng gói tự động PK-950A/B theo Đơn hàng số 164/21-1740/ĐH-BDSC-R.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua vật tư để sửa chữa cho hệ thống máy đóng gói tự động PK-950A/B theo Đơn hàng số 164/21-1740/ĐH-BDSC-R.
 2. Nguồn vốn: Mục A39, phụ lục 2B; Mục A30, phụ lục 2A và Mục A39, phụ lục 2C - Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2021 - Ban BDSC theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2022 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2022.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218, Điện thoại di động: 0822877779).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000  VNĐ (Năm trăm ngàn đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2022.
 10. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2022.

Quảng ngãi, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Trưởng ban Thương mại dịch vụ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)