Mời thầu

Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế theo các WO tại khu vực tái sinh xúc tác CCR CRCS theo Đơn hàng số 112/21-1651/ĐH-BDSC-I ngày 14/4/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế theo các WO tại khu vực tái sinh xúc tác CCR CRCS theo Đơn hàng số 112/21-1651/ĐH-BDSC-I ngày 14/4/2021”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế theo các WO tại khu vực tái sinh xúc tác CCR CRCS theo Đơn hàng số 112/21-1651/ĐH-BDSC-I ngày 14/4/2021.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 14 tuần.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 17/QĐ-BSR ngày 05/01/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 01/2022 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế theo các WO tại khu vực tái sinh xúc tác CCR CRCS theo Đơn hàng số 112/21-1651/ĐH-BDSC-I ngày 14/4/2021.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00  phút, ngày 8 tháng 01 năm  2022  đến trước 14 giờ 00, ngày  18 tháng 01 năm  2022
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 507 (gặp anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 0255-3825825, máy nhánh 8389, di động: 0935.974.222/0915.553.877; email: phphuong@bsr.com.vn), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn; số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 VND (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu:14 giờ 00, ngày 18 tháng 01 năm  2022
 11. Thời điểm mở thầu:   14 giờ 10, ngày 18 tháng 01 năm  2022

Quảng Ngãi, ngày 5 tháng 01 năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu