Mời thầu

Mua thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng (WDXRF) theo Đơn hàng số 11/21-2275/ĐH-QLCL-Q

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng (WDXRF) theo Đơn hàng số 11/21-2275/ĐH-QLCL-Q.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng (WDXRF) theo Đơn hàng số 11/21-2275/ĐH-QLCL-Q.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X tán xạ bước sóng (WDXRF) theo Đơn hàng số 11/21-2275/ĐH-QLCL-Q.
 2. Nguồn vốn: Vốn CSH/TSCĐ.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến trước 14giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ-Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Cao Như Ngọc – email: ngoccn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0553616555- máy nhánh 8386.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ
 8. Bảo đảm dự thầu: 180.000.000 VND  (Một trăm tám mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00,  ngày 14 tháng 12 năm 2021.
 10. Thời điểm mở thầu 14giờ 15, ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Quảng ngãi, ngày  25  tháng  11  năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)