Mời thầu

Mua vật tư thay thế bảo dưỡng máy nén hệ thống HVAC tại CCC theo Đơn hàng số 301/21-2270/ĐH-BDSC-E

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế bảo dưỡng máy nén hệ thống HVAC tại CCC theo Đơn hàng số 301/21-2270/ĐH-BDSC-E.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư thay thế bảo dưỡng máy nén hệ thống HVAC tại CCC theo Đơn hàng số 301/21-2270/ĐH-BDSC-E.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua vật tư thay thế bảo dưỡng máy nén hệ thống HVAC tại CCC theo Đơn hàng số 301/21-2270/ĐH-BDSC-E.
 2. Nguồn vốn: Mục A12, Phụ lục 2B, Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2021 - Ban BDSC theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218, Điện thoại di động: 0822877779).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000  VNĐ (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 04/11/2021.
 10. Thời điểm mở thầu:    14 giờ 15 phút ngày 04/11/2021.

                      Quảng ngãi, ngày 26 tháng 10 năm 2021

                        Trưởng ban Thương mại dịch vụ

                    (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)