Mời thầu

Trang bị trang thiết bị nội thất phục vụ CBCNV các Ban trong Công ty theo Đơn hàng 139/ĐH-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Trang bị trang thiết bị nội thất phục vụ CBCNV các Ban trong Công ty theo Đơn hàng 139/ĐH-VP”
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ;
  • Nội dung chính của gói thầu: “Trang bị trang thiết bị nội thất phục vụ CBCNV các Ban trong Công ty theo Đơn hàng 139/ĐH-VP”
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày yêu cầu cung cấp dịch vụ của BSR.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định 3646/QĐ-BSR, ngày 20 tháng 10 năm 2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 10/2021.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: “Trang bị trang thiết bị nội thất phục vụ CBCNV các Ban trong Công ty theo Đơn hàng 139/ĐH-VP”.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Văn Phòng thuộc Công ty BSR
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ  14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2021 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Bà Võ Thị Mỹ Dung - Văn phòng, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, địa chỉ: số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616.666 - máy nhánh 8479, di động: 0356637074, email: dungvtm@bsr.com.vn
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng) Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban Tài chính kế toán Công ty BSR, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank, chi nhánh Quảng Ngãi, ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty …...... (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua hồ sơ đề xuất gói thầu “Trang bị trang thiết bị nội thất phục vụ CBCNV các Ban trong Công ty theo Đơn hàng 139/ĐH-VP”
 9. Bảo đảm dự thầu: 21.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Bùi Xuân Dương