Mời thầu

Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng để bảo dưỡng thường xuyên Ban BDSC theo Đơn hàng số 036/20-3646/ĐH-BDSC-R ngày 4/2/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng để bảo dưỡng thường xuyên Ban BDSC theo Đơn hàng số 036/20-3646/ĐH-BDSC-R ngày 4/2/2021”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng để bảo dưỡng thường xuyên Ban BDSC theo Đơn hàng số 036/20-3646/ĐH-BDSC-R ngày 4/2/2021.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 năm kể từ ngày ký Hợp đồng;
  • Thời gian giao hàng: 6 tuần kể từ ngày ký Đơn đặt hàng.
  • Loại Hợp đồng: Đơn giá;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3672/QĐ-BSR ngày 21/10/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 10 năm 2021 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng để bảo dưỡng thường xuyên Ban BDSC theo Đơn hàng số 036/20-3646/ĐH-BDSC-R ngày 4/2/2021.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00  phút, ngày 25 tháng 10 năm  2021  đến trước 15 giờ 00, ngày 8 tháng 11   năm  2021
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 507 (gặp anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 0255-3825825, máy nhánh 8389, điện thoại di động: 0935.974.222; email: phphuong@bsr.com.vn), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn; số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: Giá trị Bảo đảm dự thầu tương ứng phần tham gia như sau:
  • Phần 1: 30.000.000 VNĐ
  • Phần 2: 40.000.000 VNĐ
  • Phần 3: 70.000.000 VNĐ
  • Chào đủ 3 phần: 140.000.000 VNĐ
 10. bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 11. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 8 tháng  11 năm  2021
 12. Thời điểm mở thầu:   15 giờ 10, ngày 8 tháng  11 năm  2021

Quảng Ngãi, ngày  21  tháng 10  năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu