Mời thầu

Mua vật tư bảo dưỡng cho van điều khiển cụm Boiler - STG theo đơn hàng số 234/ĐHĐC-BDSC-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư bảo dưỡng cho van điều khiển cụm Boiler - STG theo đơn hàng số 234/ĐHĐC-BDSC-I.
 • Tên dự toán mua sắm: Mua vật tư bảo dưỡng cho van điều khiển cụm Boiler - STG theo đơn hàng số 234/ĐHĐC-BDSC-I.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu.
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 3626/QĐ-BSR ngày 19/10/2021.
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc.
 1. Thông tin gói thầu:
 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Hàng hóa/Dịch vụ.                                            
 • Trong nước/Quốc tế: Trong nước.
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 10/2021.        
 • Loại Hợp đồng: Hợp đồng đơn giá.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm, kể từ ngày ký kết Hợp đồng.
 • Thời gian giao hàng: Trong vòng 16 tuần kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng từ BSR.
 1. Nội dung thông báo mời thầu:
 • Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2021.
 • Thời gian kết thúc bán HSMT: trước 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2021.
 • Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • (Liên hệ Võ Xuân Phúc – email: phucvx@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825-máy nhánh 8043, di động: 0986 087 786).
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2021
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2021.
 • Địa điểm mở thầu: Phòng mở thầu - Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 • Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng). Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email (trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: phucvx@bsr.com.vn kèm theo giấy giới thiệu). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR (Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi), trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty… (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSYC gói thầu “Mua vật tư bảo dưỡng cho van điều khiển cụm Boiler - STG theo đơn hàng số 234/ĐHĐC-BDSC-I”.
 • Bảo đảm dự thầu: 23.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày đóng thầu.

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu