Mời thầu

Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F.
 • Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 3587/QĐ-BSR ngày 17/10/2021
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc
 1. Thông tin gói thầu:
 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ                                              
 • Trong nước
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 10/2021        
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng và BSR bàn giao thiết bị.
 1. Nội dung thông báo mời thầu:
 • Thời gian phát hành HSYC: 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 10 năm 2021;
 • Thời gian kết thúc bán HSYC:  09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2021;
 • Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ: Ông. Nguyễn Hoàng Nhật – email: nhatnh@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8913, di động: 0915 329 479).
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2021;
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2021;
 • Địa điểm mở thầu: 208 Hùng Vương – Quảng Ngãi
 • Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 VNĐ/1 bộ Hồ sơ.
 • Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 VNĐ theo hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu