Mời thầu

Mua vật tư và dịch vụ lắp đặt, cấu hình thiết bị theo tần số mới do cục tần số vô tuyến điện quy định theo đơn hàng số 086/21-2233/ĐH-CNTT-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư và dịch vụ lắp đặt, cấu hình thiết bị theo tần số mới do cục tần số vô tuyến điện quy định theo đơn hàng số 086/21-2233/ĐH-CNTT-I   .
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư và dịch vụ lắp đặt, cấu hình thiết bị theo tần số mới do cục tần số vô tuyến điện quy định theo đơn hàng số 086/21-2233/ĐH-CNTT-I .
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  3302/QĐ-BSR ngày  22/9/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 9 – tháng 10 năm 2021 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư và dịch vụ lắp đặt, cấu hình thiết bị theo tần số mới do cục tần số vô tuyến điện quy định theo đơn hàng số 086/21-2233/ĐH-CNTT-I.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10 giờ00, ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến trước 10 giờ00, ngày 14  tháng 10 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn.
 8. Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 đ;
 9. Bảo đảm dự thầu: 47.000.000 VNĐ (Bằng chữ: bốn mươi bảy triệu đồng);
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu: 10giờ 10, ngày  14 tháng 10 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng  9  năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu