Mời thầu

Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị vận chuyển sản phẩm B-801, B-901, B-902, B-2501 theo đơn hàng số 217/21-1755/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị vận chuyển sản phẩm B-801, B-901, B-902, B-2501 theo đơn hàng số 217/21-1755/ĐH-BDSC-R.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị vận chuyển sản phẩm B-801, B-901, B-902, B-2501 theo đơn hàng số 217/21-1755/ĐH-BDSC-R .
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  3293/QĐ-BSR ngày  21/9/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 10 năm 2021 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị vận chuyển sản phẩm B-801, B-901, B-902, B-2501 theo đơn hàng số 217/21-1755/ĐH-BDSC-R.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ00, ngày 24 tháng 9 năm 2021 đến trước 10giờ00, ngày 08 tháng 10 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn.
 8. Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 đ;
 9. Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 VNĐ (Bằng chữ: hai mươi hai triệu đồng);
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 08 tháng 10 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu: 10giờ 10, ngày  08 tháng 10 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 21  tháng  9  năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu