Mời thầu

Mua vật tư để thay thế cần đèn, phụ kiện cần đèn, trụ đèn đường, máng cáp điện bị hỏng, bị ăn mòn nặng trước mùa mưa bão 2021 tại P3, Jetty, U34, U58, U57, U31 U60 theo Đơn hàng số 178/21-1850/

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cần đèn, phụ kiện cần đèn, trụ đèn đường, máng cáp điện bị hỏng, bị ăn mòn nặng trước mùa mưa bão 2021 tại P3, Jetty, U34, U58, U57, U31 U60 theo Đơn hàng số 178/21-1850/ĐH-BDSC-E.
 • Loại gói thầu:  Mua sắm hàng hóa         
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư để thay thế cần đèn, phụ kiện cần đèn, trụ đèn đường, máng cáp điện bị hỏng, bị ăn mòn nặng trước mùa mưa bão 2021 tại P3, Jetty, U34, U58, U57, U31 U60 theo Đơn hàng số 178/21-1850/ĐH-BDSC-E.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua vật tư để thay thế cần đèn, phụ kiện cần đèn, trụ đèn đường, máng cáp điện bị hỏng, bị ăn mòn nặng trước mùa mưa bão 2021 tại P3, Jetty, U34, U58, U57, U31 U60 theo Đơn hàng số 178/21-1850/ĐH-BDSC-E.
 2. Nguồn vốn: Mục A30, phụ lục 2B, kế hoạch mua sắm hàng hóa dịch vụ năm 2021 của phòng Hệ thống điện – Ban BDSC theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2021  đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, số 208 Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ ông Nguyễn Ngọc Nông – email: Nongnn@bsr.com.vn; Điện thoại: 02553616666 - máy nhánh 8218, Điện thoại di động: 0822877779).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000  VNĐ (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2021.
 10. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 45 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2021.

Quảng ngãi, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Trưởng ban Thương mại dịch vụ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)