Mời thầu

Gia hạn gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các bơm dầu bôi trơn cho các STG phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 079/21-1349/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các bơm dầu bôi trơn cho các STG phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 079/21-1349/ĐH-BDSC-R;
  2. Tên dự án: Mua vật tư dự phòng cho các bơm dầu bôi trơn cho các STG phân xưởng U40 theo Đơn hàng số 079/21-1349/ĐH-BDSC-R;
  3. Thời gian phát hành  từ từ 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2021 đến trước 14 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2021 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 9 năm 2021
  5. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15, ngày 14 tháng 9 năm 2021
  6. Thông tin đã đăng tải trên trang web BSR;

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

  • Thời điểm đóng thầu mới: 10h00 ngày 23/9/2021;
  • Thời điểm mở thầu mới: 10h15 ngày 23/9/2021;      

            Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)