Mời thầu

Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho công tác CUPS và sơn CAM trước mùa mưa 2021 theo Đơn hàng số 365/21-2514/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn   

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho công tác CUPS và sơn CAM trước mùa mưa 2021 theo Đơn hàng số 365/21-2514/ĐH-BDSC-S”.
  • Loại gói thầu: Thuê Dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho công tác CUPS và sơn CAM trước mùa mưa 2021 theo Đơn hàng số 365/21-2514/ĐH-BDSC-S.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 04 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.
 2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ giàn giáo cho công tác CUPS và sơn CAM trước mùa mưa 2021 theo Đơn hàng số 365/21-2514/ĐH-BDSC-S.
 3. Nguồn vốn: mục B8 tại Phụ lục 2D, Kế hoạch mua sắm chi tiết năm 2021 của Ban BDSC thuộc Quyết định số 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ   09 giờ 00, ngày   01 tháng 09 năm 2021 đến trước 09 giờ 00, ngày 11 tháng 9 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Ông Phạm Quang Khôi, điện thoại: 02553825825 – máy nhánh 8619, mobile 0986351237; email: khoipq@bsr.com.vn,  trong giờ hành chính). Ghi chú: Để phục vụ việc xuất hóa đơn cho khách hàng mua HSMT/HSYC, Công ty BSR đề nghị Quý nhà thầu khi chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp mua HSMT/HSYC tuân thủ theo cú pháp sau: [Tên công ty đầy đủ] – [Mã số thuế] - [Mua HSMT/HSYC cho gói thầu theo Đơn hàng….] – [Địa chỉ công ty]
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
 9. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
 10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 11 tháng 09 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 10, ngày 11 tháng 09 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu