Mời thầu

Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa;
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói;
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2506/QĐ-BSR ngày 22/7/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 7 năm 2021 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư phục vụ sửa chữa và thay thế cho thiết bị đo lường của lò đốt H-1503, P-1519A và A-1510 Đơn hàng số 058/21-1749/ĐH-BDSC-I ngày 29/4/2021.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ  8 giờ 00  phút, ngày  26 tháng 7  năm  2021  đến trước 14 giờ 00, ngày 9 tháng 8 năm  2021
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 507 (gặp anh Phạm Huy Phương, điện thoại: 0255-3825825, máy nhánh 8389, di động: 0935.974.222/0915.553.877; email: phphuong@bsr.com.vn), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn; số 208 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí;
 9. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn), bằng bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu:14 giờ 00, ngày 9 tháng 8 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu:   14 giờ 10, ngày 9 tháng 8 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 7 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu