Mời thầu

Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W   .
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W .
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  2471/QĐ-BSR ngày  20/7/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 7 năm 2021 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư để thực hiện công việc gia công chế tạo, sửa chữa phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo đơn hàng số 014/20-3589/ĐH-BDSC-W.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 14 giờ00, ngày 20 tháng 7 năm 2021 đến trước 14giờ00, ngày 01 tháng 8 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn.
 8. Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 đ;
 9. Bảo đảm dự thầu: 28.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu đồng);
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 01 tháng 8 năm 2021
 11. Thời điểm mở thầu: 14giờ 10, ngày  01 tháng 8 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 20  tháng 7  năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu