Mời thầu

Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐH-CNTT-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
 • Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐH-CNTT-I.
 • Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐH-CNTT-I.
 • Phạm vi điều chỉnh: Ngoài phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu
 • Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: 2429/QĐ-BSR ngày 14/7/2021
 • Người có thẩm quyền phê duyệt: Tổng Giám đốc
 1. Thông tin gói thầu:
 • Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ                                              
 • Trong nước
 • Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty BSR.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;     
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 72021        
 • Loại Hợp đồng: Trọn gói
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
 1. Nội dung thông báo mời thầu:
 • Thời gian phát hành HSMT: 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2021;
 • Thời gian kết thúc bán HSMT:  09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021
 • Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ: Ông. Nguyễn Hoàng Nhật – email: nhatnh@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8913, di động: 0915 329 479).
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021;
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021;
 • Địa điểm mở thầu: Phòng mở thầu – 208 Hùng Vương – Quảng Ngãi
 • Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ/1 bộ Hồ sơ.
 • Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ theo hình thức bảo lãnh ngân hàng.

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu