Mời thầu

Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W.
 • Loại gói thầu: dịch vụ phi tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Loại Hợp đồng: Theo đơn giá.
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 7/2021
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ chống ăn mòn dưới gối đỡ (CUPs) toàn Nhà máy trong 3 năm theo Đơn hàng số 059/20-2808/ĐH-BDSC-W.
 2. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 7  năm 2021 đến trước  15 giờ 00, ngày  29   tháng 7  năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Nguyễn Thế Hiệp – email: hiepnt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8380, di động: 0983030249).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ
 8. Bảo đảm dự thầu: 982.000.000 VND (bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn) có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 29  tháng 7 năm 2021
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15’, ngày 29  tháng 7 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu