Mời thầu

Gia hạn gói thầu Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX.
  2. Tên dự án: Mua DMDS theo hợp đồng đơn giá để sử dụng tại U-12/13/24 đến tháng 02/2022 theo Đơn hàng số 220-21-1625/ĐH-ĐĐSX.
  3. Thời gian phát hành HSĐX: từ 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2021 đến trước 14 giờ 00, ngày 09 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 09 tháng 7 năm 2021.
  5. Thông tin đã đăng tải trên trang web BSR ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Nay Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 16 tháng 7 năm 2021.

- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 16 tháng 7 năm 2021.

 (Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 11 tháng 7 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)